Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB > Uchwała Nr 3/04 - w sprawie regulaminu III Krajowego Zjazdu, <br>z dnia 18 czerwca 2004 r.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała Nr 3/04 - w sprawie regulaminu III Krajowego Zjazdu, <br>z dnia 18 czerwca 2004 r. PDF Drukuj Email
piątek, 02 lipca 2004

Uchwała Nr 3/04

 

III Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 18 czerwca 2004 r.

 

w sprawie regulaminu III Krajowego Zjazdu.

 

Na podstawie § 8 pkt 1 regulaminu III Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Uchwala się regulamin III Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik:

 

 

REGULAMIN III KRAJOWEGO ZJAZDU

POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

WARSZAWA 18-19 CZERWCA 2004 R.

§1.

1.    III Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa został zwołany i odbywa się
w trybie i na zasadach określonych przepisami:

1)       ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn.
zm.),

2)   Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

3) Uchwały Nr 19 Komitetu Organizacyjnego izby Inżynierów Budownictwa z 4

marca 2002 r. w sprawie podziału mandatów między okręgi na I  Krajowy Zjazd

Izby,

4) niniejszego regulaminu.

2.   Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1)      „Izbie" - rozumie się przez to Polską Izbę Inżynierów Budownictwa,

2)      „Zjeździe" - rozumie się przez to III Krajowy Zjazd Izby.

§2.

1.  Zjazd jest najwyższym organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2.             Zjazd zwołany został przez Krajową Radę Izby na podstawie art. 29 ust.5 ustawy o
samorządach zawodowych. Krajowa Rada Izby ustaliła miejsce i termin Zjazdu oraz
przygotowała projekt porządku obrad wraz z materiałami niezbędnymi do ich
rozpatrzenia.

3.             Zjazd stanowią delegaci wybrani przez zjazdy okręgowych izb w trybie określonym
w uchwale Nr 14 Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10
grudnia 2001 r. w sprawie regulaminu wyboru delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd
Izby Inżynierów Budownictwa.

4.             Liczbę delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe z poszczególnych izb
okręgowych określa uchwała wymieniona w § 1 ust. 1 pkt 3.

5.             Zjazd jest prawomocny - zdolny do skutecznego podejmowania uchwał, jeżeli bierze
w nim udział co najmniej połowa delegatów spośród delegatów posiadających w dniu
Zjazdu czynne i bierne prawo wyborcze w Izbie.

6.             W Zjeździe uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci.

7.             W Zjeździe mogą wziąć udział, bez prawa udziału w głosowaniach, inne osoby
zaproszone przez Krajową Radę Izby.

8.             Uchwały Zjazdu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy liczby delegatów biorących udział w Zjeździe, z wyjątkiem
uchwały dotyczącej statutu. Dla uchwalenia zmian w statucie Izby wymagana jest
większość 2/3 głosów delegatów biorących udział w Zjeździe.

9.             Czynne i bierne prawo wyborcze nie przysługuje delegatom , którzy
przed terminem rozpoczęcia Zjazdu :

 

1)      zostali skreśleni z listy członków Izby,

2)      zostali zawieszeni w prawach członka Izby.

§3.

1.  Zjazdowi do czasu wyboru Przewodniczącego Zjazdu przewodniczy Prezes Krajowej
Rady Izby.

2.               Prezes Krajowej Rady Izby przeprowadza wybory Przewodniczącego Zjazdu.

3.               Wybór Przewodniczącego Zjazdu dokonywany jest w głosowaniu jawnym spośród
delegatów na Zjazd.

4.               Przewodniczący Zjazdu przeprowadza wybory pozostałych czterech członków
Prezydium Zjazdu. Wyboru dokonują delegaci w głosowaniu jawnym.

5.               Członkami Prezydium Zjazdu mogą być wyłącznie delegaci.

6.               Przewodniczący Zjazdu spośród wybranych członków Prezydium wyznacza dwóch
wiceprzewodniczących i dwóch sekretarzy.

7.               Sekretarze są odpowiedzialni za sporządzenie i zatwierdzenie przez Prezydium
protokółów obrad oraz projektów uchwał Zjazdu.

8.               Do obowiązków sekretarzy należy ponadto, w szczególności:

1)   zebranie protokołów komisji zjazdowych,

2)     przygotowanie do podpisu Przewodniczącego Zjazdu uchwał podjętych przez
Zjazd.

§4.

Do kompetencji prezydium Zjazdu należy, w szczególności:

1)     prowadzenie obrad,

2)     zarządzanie głosowań i podawanie ich wyników,

3)     dbanie o poziom i rzeczowość dyskusji,

4)     przyjmowanie zgłoszeń dyskutantów, udzielanie i odbieranie im głosu,

5)     doraźna interpretacja regulaminu obrad.

§5.

1.  Zjazd dokonuje wyboru Komisji Mandatowej w składzie 5 delegatów.

2.Komisja Mandatowa sprawdza ważność mandatów delegatów oraz  ustala
prawomocność Zjazdu. Prawomocność Zjazdu jest ustalana na podstawie listy
obecności delegatów sprawdzonej przez Komisję Mandatową.

 

§6.

1.  Zjazd uchwala porządek obrad Propozycja porządku obrad została przekazana
delegatom w materiałach na Zjazd.

2. Zjazd na wniosek prezydium Zjazdu ustala liczbę, skład i zadania Komisji
Zjazdowych, w tym:

 

1)  Komisji Uchwał i Wniosków, która przyjmuje pisemne wnioski oraz przygotowuje
projekty uchwał poddawanych pod głosowanie, a w razie potrzeby przedstawia
projekt uchwały końcowej Zjazdu,

2) Komisji Skrutacyjnej, która:

 

a) informuje o zasadach głosowania oraz wyjaśnia zgłoszone w tym zakresie
wątpliwości,

b) kontroluje prawidłowość przebiegu elektronicznego liczenia głosów,

c) przejmuje wydruki określające wyniki głosowania z urządzeń elektronicznego
liczenia głosów,

d)  dokonuje zliczenia głosów oddanych bez korzystania z urządzeń
elektronicznego liczenia głosów,

e)  podaje wyniki wyborów w protokole, w którym określa:

 

liczbę osób uprawnionych do głosowania,

liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu,

liczbę głosów ważnych i nieważnych oraz liczbę głosów oddanych

f) przekazuje protokoły głosowań Przewodniczącemu Zjazdu.

3. Liczbę członków poszczególnych komisji oraz listy kandydatów na członków komisji
zjazdowych, wymienionych w ust. 2 wstępnie proponuje Krajowa Rada Izby. Na
podstawie wniosków zgłoszonych przez delegatów Zjazd może uzupełnić lub zmienić
propozycje Krajowej Rady Izby

4.   Wybór komisji zjazdowych odbywa się w głosowaniu jawnym. Jeżeli ostateczna lista
kandydatów do komisji Zjazdu obejmuje liczbę osób równą przewidywanej liczbie
wybieranych członków komisji, głosowanie odbywa się łącznie na całą listę.

5.  W wypadku większej liczby kandydatów do poszczególnych komisji, Przewodniczący
Zjazdu zarządza głosowanie jawne na poszczególnych kandydatów. Wybrani zostają
kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

6.  Po ustaleniu składów osobowych Komisji Zjazdowych, Przewodniczący Zjazdu podaje
do wiadomości miejsce i czas, w którym komisja będzie przyjmować pisemne wnioski
w sprawie uchwał.

7.  Zjazd może tworzyć zespoły problemowe, których przewodniczący
przedstawiają wnioski Komisji Uchwał i Wniosków.

§7.

1.  Komisje, o których mowa w § 6, wybierają ze swego składu przewodniczącego i
sekretarza o ukonstytuowaniu się komisji przewodniczący komisji powiadamia
Prezydium Zjazdu, które informuje o tym Zjazd.

2. Przewodniczący komisji kieruje pracami komisji i składa przed Zjazdem
sprawozdanie z jej działalności.

3.  Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy jej
członkowie. Protokoły komisji stanowią załącznik do protokołu Zjazdu.

 

§8.

Zadaniem Zjazdu jest:

1)  przyjęcie regulaminu Zjazdu,

2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności: Krajowej Rady Izby, Krajowej
Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu
Dyscyplinarnego oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej a także
udzielenie absolutorium Krajowej Radzie Izby,

3)  Uchwalenie zmian w statucie Izby,

4) uchwalenie zmian w regulaminach organów Izby,

5)  uchwalenie zasad gospodarki finansowej Izby oraz jej budżetu na rok 2005,

6) ustalenie wysokości i sposobu uiszczania składek członkowskich i innych opłat na. Rzecz izby na rok 2005,

7)  uchwalenie zmian w budżecie Izby na rok 2004,

8) uchwalenie liczby członków Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej.

9) dokonanie wyborów uzupełniających do Krajowej Rady.

§9.

1.  Prawo pisemnego zgłaszania wniosków na Zjazd przysługuje wszystkim członkom
Izby.

2. Delegaci mają prawo zadawania pytań.

3. Głosowania tajne i jawne odbywają się metodą elektroniczną.

4. O zasadach głosowania każdorazowo informuje Komisja Skrutacyjna.

             5. Głosować może tylko osobiście delegat na Zjazd.

6. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

§10.

W czasie obrad Zjazdu obowiązuje kolejność rozpatrywania spraw wynikająca z porządku obrad. Przewodniczący obrad, za zgodą Zjazdu, może od tego porządku zrobić odstępstwa  jeżeli usprawniają one przebieg obrad.

Przewodniczący Zjazdu udziela głosu delegatom według kolejności zgłoszeń, poza kolejnością może udzielić głosu w wypadku udzielania wyjaśnień, w szczególności przez członków Krajowej Rady Izby lub innych organów Izby.

§11.

1.  Prezes Krajowej Rady Izby może zwracać się bezpośrednio do Zjazdu z wnioskiem o
podjęcie uchwały w określonej sprawie.

 

        2. Poza kolejnością zgłoszeń można występować z wnioskami formalnymi lub nagłymi.
Wnioski formalne i nagłe składa się ustnie, o ile Przewodniczący obrad nie zażąda
wniosku na piśmie. Przedmiotem wniosków formalnych lub nagłych mogą być w
szczególności:

 

1) stwierdzenie quorum,

2) zdjęcie określonego tematu z porządku obrad,

3) przerwanie lub odroczenie dyskusji,

4) zamknięcie listy mówców,

5) zakończenie dyskusji,

6) ograniczenie czasu wystąpień delegatów,

7) forma głosowania,

8) wnioski w sprawie sposobu prowadzenia obrad,

9) ponowne przeliczenie głosów,

10) zmiany w sprawie prowadzenia dyskusji.

 

3. Wnioski o charakterze formalnym należy poddać pod głosowanie w pierwszej
kolejności.

4.            O przyjęciu wniosków o charakterze formalnym decyduje zwykła większość głosów.

5.            Prowadzący obrady może czynić delegatom uwagi dotyczące formy i czasu trwania
wystąpień, jak również w wypadkach wypowiadania się nie na temat.

6.            Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowania delegata zakłóca porządek obrad,
bądź uchybia powadze Zjazdu - Przewodniczący Zjazdu przywołuje „mówcę" do
„porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku - może odebrać głos, odnotowując
ten fakt w protokole Zjazdu.

7.            Zjazd może powziąć uchwałę ograniczającą czas trwania wystąpień oraz przemówień
wygłaszanych podczas dyskusji. W toku dyskusji powtórne wystąpienie tego samego
dyskutanta, w tej samej sprawie, może nastąpić dopiero po wyczerpaniu listy mówców
przemawiających po raz pierwszy na dany temat.

§12.

1.      Przewodniczący Zjazdu poddaje pod głosowanie:

1)             wnioski dotyczące zmian w treści projektów uchwał Zjazdu, a następnie każdy z
tych projektów odrębnie,

2)             inne wnioski i propozycje zgłoszone podczas obrad.

2.     Głosowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się jawnie przez
podniesienie mandatu lub zalogowanie się poszczególnych delegatów i naciśnięcie
wybranego przycisku terminala do głosowania.

Prezentacja wyników głosowania przedstawiana jest na ekranie w sali obrad. Prawidłowość przebiegu głosowania elektronicznego kontroluje Komisja Skrutacyjna.

3.             W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zjazdu.

4.             Jeżeli większość w głosowaniu przeprowadzonym przez podniesienie mandatu jest
oczywista, Przewodniczący nie zarządza obliczania głosów, lecz ogłasza wynik
stwierdzeniem wyraźnej większości.

§13.

Od decyzji Przewodniczącego Zjazdu w sprawach związanych z prowadzeniem obrad przysługuje odwołanie do Prezydium Zjazdu, które zajmuje ostateczne stanowisko.

 

                                                                                              §14.

 

1.  Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół.

2. Protokół Zjazdu powinien odzwierciedlać jego rzeczywisty przebieg, a  w
szczególności zawierać:

 

1)  stwierdzenie prawomocności obrad,

2) uchwalony porządek obrad,

3) przebieg obrad, w tym:

 

a) treść wystąpień delegatów lub ich streszczenie albo informacje o ich treści,

b) adnotacje o podjętych uchwałach,

c) wnioski delegatów,

d) przebieg głosowania,

e) adnotacje o wszelkich zdarzeniach, jakie miały miejsce w trakcie obrad
Zjazdu,

f) adnotacje o zamknięciu Zjazdu.

4)     Protokół podpisuje Przewodniczący i sekretarz Zjazdu.

3.     Do protokołu dołącza się teksty uchwał podjętych przez Zjazd oraz protokoły
komisji Zjazdu.

4.       Uchwały Zjazdu podpisuje przewodniczący oraz sekretarz Zjazdu.

§15.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zjazdu ogłasza jego zamknięcie.

§16.

Protokół winien zostać sporządzony w ciągu 15 dni od zakończenia Zjazdu

 

 

 

 

.
Poprawiony: wtorek, 14 grudnia 2004
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa