Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020 r. > U chwała nr 6 /R 20 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 2 9 kwietnia 20 20 r. w sprawie nadania Medali Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Krajowa Rada

Regulaminy KR PIIB
Terminarz posiedzeń
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020 r.
U chwała nr 6 /R 20 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 2 9 kwietnia 20 20 r. w sprawie nadania Medali Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa PDF Drukuj Email
piątek, 08 maja 2020

Uchwała nr 6 /R 20
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 2
9 kwietnia 20 20 r.
w sprawie nadania Medali Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa
stanowiącego załącznik do uchwały nr 1 z dnia 27 września 2002 r. I Krajowego Zjazdu
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów
Budo wnictwa, zmienionej uchwałą nr 3/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą nr 25/04 z
dnia 19 czerwca 2004 r., uchwałą nr 31/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., uchwałą nr 15/08 z
dnia 20 czerwca 2008 r., uchwałą nr 19/13 z dnia
29 czerwca 2013 r. i uchwałą nr 23/1 4 z dnia 27 czerwca 2014 r. oraz uchwałą
nr 8/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w związku z § 4 ust. 1 regulaminu nadawania Medalu
Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do
u chwały nr 24/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia „Medalu Honorowego Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa” uchwala się, co następuje:
§ 1.
1.
Na wniosek okręgowej rady Małopol skiej Okręgowej Iz by Inżynierów Budownictwa
Krajowa Rada Polskiej Izb y Inżynierów Budownictwa nadaje Medal Honorowy Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa Krystynie Korniak Fidze
2. Na wniosek okręgowej rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadaje pośmiertnie Medal Honorowy
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Wojciechowi Płazie.
3
. Na wniosek okręgowej rady Opol skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa
Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadaje Medal Honorowy Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa A damowi Rakowi
§ 2.
1. Wymieni
o n e w § 1 osoby swoją działalnością zawodową i społeczną przyczyni ły się do
rozwoju budownictwa i samorządności w naszym kraju oraz do wzrostu znaczenia w
świadomości społecznej zarówno samej Izby, jako organizacji samorządowej, jak i zawodu
inżyniera budownictwa, jako zawodu zaufania publicznego
2
. Krystyna Kor niak Figa w trakcie wieloletniej kariery zawodowej związanej z branżą
sanitarn ą równolegle przez ponad 4 0 lat działa społecznie w Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i
Techników Sanitarnych, gdzie w latach 1994 2012 pełniła funkcję przewodniczącej Głównej
Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego PZITS, jednocześnie w latach 1998 2012 będąc
wiceprezes em oddziału krakowskiego Od 2012 r. jest p rezesem Polskim Zrzeszenia
Inżynierów i Techników Sanitarnych, kierując pracą stowarzyszenia Od lat dzięki jej
zaangażowaniu są organizowane seminaria, konferencje oraz wycieczki techniczne mające
na celu podnoszenia kwali fikacji zawodowych polskich inżynierów budownictwa. Krystyna
Korniak Figa b yła członkiem Zespołu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa
w województwie małopolskim . Od momentu powstania Małopolskiej OIIB jest
p rzewodniczącą Zespołu Problemowego ds. Dz iałań Samopomocowych oraz członkiem
zespołu redakcyjnego Biuletynu Małopolskiej OIIB „Budowlani”.
W latach 2014 2018 była zastępcą przewodnicząc ego Rad y Małopolskiej OIIB.
Od początku działania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa aktywnie działa
także w jego organach krajowych. Jest delegatem na k rajow e z jazd y nieprzerwanie od pięciu
kadencji. W latach 2002 2010 kierowała pracą Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, pełniąc
funkcję przewodniczącej, a w latach 2010 2018 była członkiem Krajowej Rady, peł niąc
dodatkowo w latach 2014 2018 funkcję z astępcy s karbnika. Od 2010 r. do 2018 pełniła także
funkcję przewodniczącej Komisji Wnioskowej działającej przy Krajowej Radzie, a obecnie
jest jej członkiem.
3. Wojciech Płaza swoją ponad 40-letnią pracą związaną z budownictwem drogowym przez
lata efektywnie łączył z działalnością społeczną w Stowarzyszeniu Inżynierów
i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej i Stowarzyszeniu Forum Pracodawców w
Kielcach, którego by założycielem i długoletnim prezesem. Pełniąc funkcję dyrektora w
Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w dużej mierze przyczynił się do
dynamicznego rozwoju sieci dróg wojewódzkich na podległym
mu obszarze, wkładając ogrom pracy w przygotowanie i realizację dużych projektów
infrastrukturalnych w ramach projektów współfinansowanych przez UE. W tym okresie
nastąpił również w województwie świętokrzyskim dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej
w postaci chodników, ścieżek rowerowych oraz rozwiązań
z zakresu inżynierii ruchu, co w ogromnym stopniu przyczyniło się do poprawy
bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Swoje bogate doświadczenie
zawodowe i szeroką wiedze techniczną przekazywał młodym adeptom sztuki budowlanej,
będąc wykładowcą na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej.
Wojciech Płaza brał czynny udział w pracach Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów
Budownictwa w województwie świętokrzyskim. Od momentu powstanie Świętokrzyskiej OIIB
pełnił w niej funkcję zastępcy przewodniczącego okręgowej rady, a w 2014 r. okręgowy zjazd
Świętokrzyskiej OIIB wybrał go na przewodniczącego okręgowej rady, którą to funkcję po
reelekcji w 2018 r., pełnił aż do śmierci. W okresie sprawowania przez niego funkcji
przewodniczącego, dzięki jego osobistemu zaangażowaniu, nastąpił zdecydowany rozwój
współpracy Świętokrzyskiej OIIB ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, szczególnie w
zakresie organizacji szkoleń dla członków izby. Od momentu powstania PIIB działał także
aktywnie w organach krajowych samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Był
delegatem na wszystkie zjazdy krajowe, a w latach 2002-2014 - członkiem Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej PIIB, pełniąc dodatkowo funkcję członka Prezydium Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej w latach 2006-2014. Od 2014 r. aż do momentu śmierci był członkiem
Krajowej Rady PIIB. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w latach 2015-2019 brał
czynny udział w pracach Zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przy ul.
Kujawskiej 1 w Warszawie przeznaczonego na siedzibę PIIB. Dzięki ogromnemu
zaangażowaniu członków zespołu inwestycja została zakończona i Polska Izba Inżynierów
Budownictwa w 2019 r. mogła się przeprowadzić do odnowionego własnego budynku.
4. Adam Rak pracę zawodową w budownictwie od wielu lat efektywnie łączy
z działalnością naukową i społeczną. Jest autorem wielu projektów instalacji sanitarnych w
sektorze zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków, a także wielu raportów dotyczących
oddziaływania na środowisko z zakresu gospodarki wodnej
i ściekowej. Pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu
przygotowywał i koordynował m.in. program uporządkowania gospodarki
wodno-ściekowej na obszarze 26 gmin województwa opolskiego i śląskiego.
Od 2004 r. jest pracownikiem Politechniki Opolskiej, a od 2012 r. - profesorem Politechniki
Opolskiej i kierownikiem Katedry Budownictwa i Procesów Budowlanych na Wydziale
Budownictwa i Architektury. W 2004 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 2011 r. –
doktora habilitowanego. Na jego dorobek naukowy składa się ponad 190 publikacji i różnych
opracowań. Ekspert i konsultant w krajowych i międzynarodowych firmach konsultingowych.
Aktywnie uczestniczył i uczestniczy w pracach organizacji naukowo-technicznych i
społecznych, takich jak: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych
(przewodniczący Zarządu Oddziału w Opolu w latach 1985-1990), Polskie Zrzeszenie
Inżynierów i Techników Sanitarnych, czy Rada Krajowa FSNT NOT (od 1998 r. Prezes
Zarządu Rady NOT w Opolu oraz członek Rady Krajowej). Przewodniczący
oraz współorganizator wielu konferencji i seminariów naukowo-technicznych.
W latach 2001-2002 Adam Rak organizował samorząd zawodowy inżynierów budownictwa
jako zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa w
Opolu. Po powstaniu Opolskiej OIIB pełnił funkcję przewodniczącego okręgowej rady w
trakcie dwóch pierwszych kadencji, w latach 2002-2010. W okresie 2010-2014 był
przewodniczącym komisji kwalifikacyjnej Opolskiej OIIB. Od 2014 r. ponownie pełni funkcję
przewodniczącego okręgowej rady. Zainicjował powołanie w 2016 r. Opolskiego
Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, w skład którego weszło 10
samorządów działających na terenie województwa. Inicjator harmonijnej współpracy
Opolskiej OIIB z organami administracji rządowej i samorządowej województwa opolskiego
w zakresie właściwego przestrzegania przepisów Prawa budowlanego i wspólnego
rozwiązywania problemów nurtujących środowisko budowalne. Od momentu powstania PIIB
działa także aktywnie w organach krajowych samorządu zawodowego inżynierów
budownictwa. Nieprzerwanie od 2002 r. jest delegatem na wszystkie okręgowe zjazdy oraz
członkiem Krajowej Rady PIIB. Od 2018 r. kieruje także pracami Komisji Ustawicznego
Doskonalenia Zawodowego PIIB, jako jej przewodniczący.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa