Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r. > Uchwała nr 26/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 października 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała nr 26/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 października 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały. PDF Drukuj Email
środa, 28 października 2015

Załącznik do uchwały nr 26/R/15

 

Uchwała nr 26/R/15
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 21 października 2015 r.
w sprawie uchylenia uchwały.Na podstawie art. 33 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz.1946) oraz § 3 pkt 11 i 12 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:§ 1.Uchyla się uchwałę nr 62/R/2015 Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 2 października 2015 r. w sprawie prowadzenia przez Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa kursu przygotowawczego do egzaminów na uprawnienia budowlane.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UzasadnienieUchwałą 62/R/2015 Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 2 października 2015 r. w sprawie prowadzenia przez Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa kursu przygotowawczego do egzaminów na uprawnienia budowlane rada podjęła decyzję o prowadzeniu odpłatnego kursu przygotowawczego do egzaminów na uprawnienia budowlane.

Jako podstawę podjęcia uchwały rada wskazała § 1 ust. 1 i 2 uchwały nr 14/2014 XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 11 kwietnia 2014 r. i § 4 ust. 5 regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Żadna z powołanych w uchwale podstaw prawnych nie upoważnia do podjęcia tej uchwały.

Uchwała Okręgowego Zjazdu upoważnia okręgową radę do prowadzenia działalności gospodarczej oraz każdorazowego zatwierdzania rodzaju działalności gospodarczej i budżetu każdego przedsięwzięcia, zaś przepis § 4 ust. 5 regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest przepisem kompetencyjnym wskazującym na uchwałę jako formę podejmowania decyzji przez okręgową radę.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że przepis § 4 ust. 5 regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest przepisem kompetencyjnym i nie stanowi podstawy prawnej do podjęcia jakiejkolwiek uchwały.

Przedmiotowa uchwała nie została także podjęta zgodnie z upoważnieniem okręgowego zjazdu zawartym w § 1 ust. 1  i 2 uchwały nr 14/2014 XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie działalności gospodarczej Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ponieważ nie wskazuje rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej ani jej budżetu. Uchwała ogranicza się do decyzji o prowadzeniu kursu przygotowawczego do egzaminów na uprawnienia budowlane bez wskazania, że będzie to prowadzenie działalności gospodarczej w formie kursów odpłatnych i bez określenia budżetu tego przedsięwzięcia.

Krajowa Rada jest zobowiązana przepisem art. 33 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz.1946) oraz § 3 pkt 11 i 12 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do kontroli uchwał okręgowej rady w zakresie ich zgodności z prawem, uchwałami i regulaminami, a w razie stwierdzenia sprzeczności uchwały okręgowej rady z tymi przepisami uchyla uchwałę okręgowej rady.

Uchwała okręgowej rady podjęta została bez podstawy prawnej, narusza przepisy ustawowe i uchwały Krajowego Zjazdu i Krajowej Rady oraz porozumienia zawarte przez Krajową Radę, co musi skutkować jej uchyleniem.

Należy wskazać, że okręgowa komisja kwalifikacyjna tej izby nadaje uprawnienia budowlane i nie jest dopuszczalne uzyskiwanie przez okręgową izbę dochodów z działalności gospodarczej obarczonej zarzutem konfliktu interesów. Samorząd zawodowy wykonuje zadanie Państwa w zakresie nadawania uprawnień budowlanych i nie może prowadzić równocześnie działalności zarobkowej, której podstawą jest wiedza egzaminacyjna niezbędna do uzyskania tych uprawnień.

Krajowa Rada zwracała uwagę na niedopuszczalność tego rodzaju praktyk w piśmie skierowanym przez Prezesa Krajowej Rady w dniu 2 września 2009 r. do przewodniczących okręgowych rad. W piśmie tym podkreślono, że organizowanie przez izby okręgowe kursów przygotowawczych jest niedopuszczalne oraz, że należy unikać sytuacji etycznie wątpliwych, szanować zawarte porozumienia i nie doprowadzać do konfliktów w środowisku budowlanym.

Kwestia ta była także przedmiotem stanowiska Krajowej Rady i jej Prezydium m. in. z dnia 25 lutego 2009 r. oraz z dnia 26 sierpnia 2009 r.

Należy także wskazać, że od 26 sierpnia 2002 r. samorząd zawodowy inżynierów budownictwa w porozumieniach zawartych ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi uregulował kwestię przygotowywania kandydatów do uprawnień budowlanych wskazując, że zadanie to będzie realizowane przez stowarzyszenia stosowanie do specjalności tych stowarzyszeń. Obecnie reguluje tę kwestię porozumienie z dnia 5 lutego 2015 r. Przedmiotowa uchwała narusza zobowiązania samorządu zawodowego wynikające z porozumień zatwierdzonych przez Krajową Radę.
Także przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w piśmie z dnia 25 sierpnia 2009 r. poinformował przewodniczących okk o naganności prowadzenia tego rodzaju działalności przez okręgowe izby.

Ponadto należy wskazać, że przedmiotowa uchwała narusza uchwalę nr 10/2015 XIV Zjazdu Sprawozdawczego Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu na 2015 r., w której nie przewidziano żadnych wpływów z działalności gospodarczej.

Należy wskazać, że okręgowa izba naruszyła też przepisy powszechnie obowiązujące, ponieważ na podstawie przedmiotowej uchwały rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w formie odpłatnego kursu przygotowawczego do egzaminu na uprawnienia budowlane bez stosownego wpisu do ewidencji takiej działalności i bez ujawnienia tego w rejestrze REGON.

Krajowa Rada zobowiązana jest do podjęcia przedmiotowej uchwały w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem i dobrymi obyczajami.
Mając powyższe na względzie rozstrzygnięto jak w uchwale.

Otrzymuje:
1) Okręgowa Rada Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
2) a/a..
Poprawiony: środa, 28 października 2015
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa