Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB > Uchwała Nr 10/15 II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała Nr 10/15 II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. PDF Drukuj Email
wtorek, 01 września 2015

Uchwała Nr 10/15

 

II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

W regulaminie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą nr 12/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą nr 17/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., uchwałą nr 33/06 z dnia 24 czerwca 2006 r. i uchwałą nr 17/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. oraz uchwałą nr 23/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, określonym w art. 28 ust.1 pkt 3 i art. 35 ustawy, wybieranym przez Krajowy Zjazd.”,

 

2) w §2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

 

„1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),

2) Izbie – należy przez to rozumieć Polską Izbę Inżynierów Budownictwa,”,

 

3) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Komisja wybiera spośród swoich członków zastępców  przewodniczącego oraz sekretarza. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, więcej jednak niż połowę oddanych ważnych głosów. W razie nie uzyskania przez kandydatów wymaganej większości głosów wybory przeprowadza się ponownie.”,

 

4) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 

„4. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.”,

 

5) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Zastępca przewodniczącego wskazany przez Komisję jest stałym zastępcą przewodniczącego i w razie jego nieobecności spełnia wszystkie jego czynności.”,

 

6) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Komisja, za wiedzą Prezesa Rady, przeprowadza kontrolę w składzie co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.”,

 

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 12.1. Pełną obsługę Komisji zapewnia Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Wydatki Komisji pokrywane są z budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.”,

 

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 13. W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego Komisji, czynności jego sprawuje zastępca przewodniczącego wskazany przez Komisję do czasu wyboru nowego przewodniczącego przez Zjazd.”.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa