Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r. > Uchwała Nr 16/R/08 z dnia 5 listopada 2008r. Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych.

 

Krajowa Rada

Regulaminy KR PIIB
Terminarz posiedzeń
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020 r.
Uchwała Nr 16/R/08 z dnia 5 listopada 2008r. Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych. PDF Drukuj Email
środa, 19 listopada 2008

załącznik do uchwały

Uchwała Nr 16/R/08

z dnia 5 listopada 2008r.

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania

kwalifikacyjnego w sprawach nadawania

uprawnień budowlanych.


Na podstawie art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.

W regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych stanowiącym załącznik do uchwały Nr 43/R/03 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 grudnia 2003 r. zmienionej przez uchwałę Nr 8/R/05 z dnia 16 marca 2005 r., uchwałę nr 9/R/05 z dnia 25 maja 2005 r., uchwałę Nr 39/R/05 z dnia 21 grudnia 2005 r., uchwałę Nr 30/R/06 z dnia 20 września 2006 r., uchwałę Nr 31/R/06 z dnia 25 października 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)    użyte w treści regulaminu i w załącznikach wyrazy „ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207,  poz. 2016 z późn. zm.)”, zastępuje się wyrazami „ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156,  poz. 1118 z późn. zm.)”;

2)    użyte w treści regulaminu i w załącznikach wyrazy „rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.  w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578)” zastępuje się wyrazami ,,rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.  w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.)”;

3)    w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zespół Kwalifikacyjny powoływany jest w składzie od 3 do 5 osób spośród członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej oraz z listy egzaminatorów Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej spełniających wymagania określone w regulaminie powoływania członków zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych uchwalanym przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną.”

4)    po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. W celu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej powołuje zespoły egzaminacyjne w składzie od 3 do 6 osób w tym przewodniczącego i sekretarza spośród członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej oraz z listy egzaminatorów Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej spełniających wymagania określone w regulaminie, o którym mowa w § 6 ust.2.”,

5)    w § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę administracyjną Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz jej zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych zapewnia Biuro Okręgowej Rady Izby.”,

6)    w § 11 skreśla się ust.3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowym Komisjom Kwalifikacyjnym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3.

Tekst ujednolicony regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych stanowi załącznik do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r..
Poprawiony: piątek, 21 listopada 2008
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa