Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Umowy o Współpracy > Porozumienie w sprawie współdziałania Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z Komitetem Organizacyjnym Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 26 sierpnia 2002 r.

 

Menu główne

Statut
Skład Organów Izby
Krajowa Rada
Budżet i Finanse
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
Krajowa Komisja Rewizyjna
Krajowy Sąd Dyscyplinarny
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Komisje i zespoły
Uchwały
Podstawowe Dokumenty
Umowy o Współpracy
Uznawanie kwalifikacji zawodowych
Historia
Linki
Porozumienie w sprawie współdziałania Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z Komitetem Organizacyjnym Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 26 sierpnia 2002 r. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 26 sierpnia 2002

Porozumienie w sprawie współdziałania
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z Komitetem Organizacyjnym
Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 26 sierpnia 2002 r.

Niżej wymienione Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne:
1) Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych,
2) Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa,
3) Stowarzyszenie Elektryków Polskich,
4) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji,
5) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa
6) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych,
7) Związek Mostowców RP,
i Komitet Organizacyjny Izby Inżynierów Budownictwa, mając na celu:
- doskonalenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników działających w
budownictwie oraz przygotowywanie do uzyskania uprawnień budowlanych,
- ochronę interesów zawodowych i szerzenie wiedzy o problemach
budownictwa oraz rozwoju techniki i jej twórcach,
- zapewnienie właściwego poziomu etycznego swoich członków,
- troskę o doskonalenie aktów normatywnych dotyczących budownictwa
zawierają niniejsze porozumienie o współdziałaniu.

§ 1

Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne, o których wyżej mowa, zwane dalej Stowarzyszeniami, są reprezentowane przez swoich przedstawicieli w osobach:
1) Prezes PZITS - prof. dr hab. inż. Marek Roman
2) Przewodniczący PZITB - mgr inż. Tadeusz Nawracaj
3) Prezes SEP - prof. dr inż. Stanisław Bolkowski
4) Prezes SITK - dr hab. inż. Wiesław Starowicz
5) Prezes SITPNiG - dr inż. Stefan Geroń
6) Prezes SITWM - dr inż. Leonard Szczygielski
7) Przewodniczący ZMRP - prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski
upoważnionych do wszelkich pertraktacji będących przedmiotem niniejszego porozumienia

oraz

Komitet Organizacyjny Izby Inżynierów Budownictwa, zwany dalej Izbą, do której przynależność zadeklarowały osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, reprezentowany przez prof. dr hab. inż. Zbigniewa Grabowskiego.
Działając w interesie swoich członków, ustalają następujące zasady i zakres współdziałania.

§ 2

1. Stowarzyszenia będą przygotowywały kandydatów ubiegających się o uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach właściwych dla Stowarzyszeń.
2. Działania, o których mowa w ust. 1, będą obejmowały:

1) nadzorowanie praktyk zawodowych,

2) organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu na uprawnienia budowlane,

3) opracowywanie programów praktyk i kursów, o których mowa w pkt. 1 i 2; programy będą uzgadniane z Izbą.

3. Stowarzyszenia będą zgłaszały kandydatów do powoływanych przez Izbę komisji egzaminacyjnych, a także współdziałały z Izbą w przygotowywaniu programów egzaminów na uprawnienia budowlane oraz regulaminów związanych ze sposobem i trybem przeprowadzania tych egzaminów.

§ 3

Stowarzyszenia - na życzenie Izby - będą opiniować kandydatów na rzeczoznawców budowlanych oraz będą współdziałały z Izbą w opracowywaniu regulaminów postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

§ 4

1. Stowarzyszenia, współdziałając z Izbą, celem zapewnienia możliwości doskonalenia kwalifikacji zawodowych członków Izby przez rozwój czytelnictwa specjalistycznego, zobowiązują się zwiększyć nakłady swych czasopism tak, aby członek Izby mógł otrzymywać wybrane przez niego czasopismo specjalistyczne na dogodnych warunkach prenumeraty.
2. Stowarzyszenia zapewnią zamieszczanie komunikatów Izby w czasopismach wydawanych przez Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenia zaproponują tytuły czasopism, o których mowa w ust. 1, do wyboru przez członków Izby (propozycje zawiera załącznik nr 1).

§ 5

Stowarzyszenia i Izba będą współdziałały w opiniowaniu minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego inżynierów i techników wszystkich specjalności objętych Prawem budowlanym oraz w opiniowaniu projektów aktów normatywnych dotyczących budownictwa.

§ 6

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1
Do Porozumienia z dnia 26.08.2002r.

Przedstawiciele SNT zadeklarowali, że wkładkę Izby można by umieszczać w następujących czasopismach:

PZITB+ZMRP1) Inżynieria i Budownictwo,
2) Przegląd Budowlany,
PZIiTS3) Gaz, Woda i Technika Sanitarna,
4) Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacje,
SITWM5) Gospodarka Wodna,
6) Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie - zagadnienia inżynierii środowiska wiejskiego,
SEP7) Biuletyn INPE,
8) Spektrum – magazyn informacyjny SEP,
SITK+ZMRP9) Drogownictwo,
SITPNiG10) Wiadomości naftowe i gazownicze.
.
Poprawiony: wtorek, 30 stycznia 2007
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa