Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB > Uchwała Nr 10/20 XIX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała Nr 10/20 XIX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. PDF Drukuj Email
sobota, 20 czerwca 2020

Uchwała Nr 10/20

XIX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa stanowiącym załącznik do uchwały nr 1 z dnia 27 września 2002 r. I Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionej uchwałą Nr 3/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą Nr 25/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., uchwałą Nr 31/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., uchwałą Nr 15/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., uchwałą Nr 19/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. i uchwałą Nr 23/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. oraz uchwałą Nr 8/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9:

a) ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organy Izby podejmują uchwały:

1)      w formie pisemnej,

2)      przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

3)      w trybie obiegowym.”,

b) po ust.3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Organy Izby podejmując uchwały regulujące tryb postępowania przy przeprowadzaniu posiedzeń i podejmowaniu uchwał przez zebrania obwodowe, komisje i zespoły uwzględniają możliwość ich podejmowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym.”,

2) w § 10:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Krajowy Zjazd Izby zwołuje Krajowa Rada Izby co najmniej raz w roku do 30 czerwca jako sprawozdawczy, a co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborczy, z zastrzeżeniem ust. 4a.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, stanu wojennego lub stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w rozumieniu przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Krajowy Zjazd Izby może zostać zwołany w innym terminie i odbyć się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość.”,

c) ust.7 otrzymuje brzmienie:

„7. Uchwały Krajowego Zjazdu Izby oraz okręgowych zjazdów izb są podejmowane, z zastrzeżeniem ust. 7a, w  obecności co najmniej połowy liczby delegatów na Krajowy Zjazd Izby lub okręgowy zjazd izby zwykłą większością głosów, z  wyjątkiem zmian statutu. Zmiany w  statucie wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów delegatów biorących udział w głosowaniu, przy czym łączna liczba głosujących musi być większa od połowy liczby delegatów na Krajowy Zjazd Izby.”,

d) po ust.7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Obecność delegatów na zjazd przy podejmowaniu uchwały Krajowego Zjazdu Izby oraz zjazdów okręgowych izb z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość ustala się na podstawie liczby delegatów biorących udział w głosowaniu.”,

e) ust.9 otrzymuje brzmienie:

„9. Okręgowy zjazd izby zwołuje okręgowa rada izby co najmniej raz w roku do 30 kwietnia jako sprawozdawczy, natomiast co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborczy, z zastrzeżeniem ust. 9a.”,

f) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„9a. W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, stanu wojennego lub stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w rozumieniu przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, okręgowy zjazd izby może zostać zwołany w innym terminie i odbyć się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość.”,

g) ust.10 otrzymuje brzmienie:

„10. O terminie Krajowego Zjazdu Izby oraz zjazdów okręgowych izb, należy powiadomić delegatów wysyłając pisemne zawiadomienia zawierające termin, miejsce i porządek obrad co najmniej  na 14 dni przed terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 10a.”,

h) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

„10a. W razie zwołania i odbywania zjazdu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość o terminie Krajowego Zjazdu Izby oraz zjazdów okręgowych izb, należy powiadomić delegatów elektronicznie wysyłając zawiadomienie zawierające termin i porządek obrad oraz teksty uchwał co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.”.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa