Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB > Uchwała Nr 18/15 XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała Nr 18/15 XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. PDF Drukuj Email
środa, 01 lipca 2015

Uchwała Nr 18/15

XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


z dnia 20 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 4 i 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

W zasadach gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiących załącznik do uchwały Nr 28/08 VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionej uchwałą Nr 28/10 z dnia 19 czerwca 2010 r. i uchwałą Nr 14/12 z dnia 6 lipca 2012 r. oraz uchwałą Nr 17/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w rozdziale II Przychody okręgowych izb w § 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) części opłat na pokrycie kosztów nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego w wysokości 600 zł. za każde postępowanie kwalifikacyjne;”,

 

2) w rozdziale III Przychody Krajowej Izby w § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) części opłat na pokrycie kosztów nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego w wysokości 600 zł. za każde postępowanie kwalifikacyjne;”,

 

3) w rozdziale IV Koszty izb inżynierów budownictwa w § 13 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) organizacja szkoleń i konferencji organizowanych przez izby oraz udział członków w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez inne podmioty, a także inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków a także prowadzenie innej działalności o charakterze szkoleniowym, kulturalnym i sportowym, służącej integracji członków Izby oraz promocji;”,

 

4) w rozdziale IV Koszty izb inżynierów budownictwa w § 15:

 

a) ust.3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3.Ryczałty nie powinny przekraczać miesięcznie:

1) Prezesa Krajowej Rady – do 2,0 przeciętnych  wynagrodzeń krajowych  w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku za ubiegły rok ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski”;

2) Przewodniczącego okręgowej rady:

a) powyżej 9.500 członków  – do 1,9  wynagrodzenia o którym mowa w pkt 1,

b) od 5.000 do 9.500 członków – do 1,8 wynagrodzenia o którym mowa w pkt 1,

c)  poniżej 5.000 członków – do 1,7 wynagrodzenia o którym mowa w pkt 1;

3) wiceprezesa Krajowej Rady, zastępcy przewodniczącego okręgowej rady – do 0,5 ryczałtu odpowiednio Prezesa Krajowej Rady lub przewodniczącego okręgowej rady;

4) sekretarza, skarbnika, przewodniczącego oraz sekretarza komisji kwalifikacyjnej, przewodniczącego komisji rewizyjnej, sądu dyscyplinarnego oraz rzecznika koordynującego pracę rzeczników odpowiedzialności zawodowej  - do 0,5 ryczałtu odpowiednio Prezesa Krajowej Rady lub przewodniczącego okręgowej rady.

4. Członkowie organów izb oraz komisji powoływanych przez organy izby nieotrzymujący ryczałtów w danej izbie mogą otrzymać ekwiwalent za udział w każdym posiedzeniu do     175 zł  brutto lub do 35 zł  brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy indywidualnej na rzecz izb. Ekwiwalent jest wypłacany na wniosek przewodniczącego organu, rzecznika koordynującego pracę rzeczników odpowiedzialności zawodowej lub komisji i zatwierdzony odpowiednio przez Prezesa Krajowej Rady lub przewodniczącego okręgowej rady.”,

 

b) po ust.10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Odpowiednio Krajowa Rada lub Okręgowa Rada, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, może podjąć uchwałę w sprawie zawarcia  i rozwiązania umowy o pracę na czas określony nie dłuższy niż kadencja rady z Prezesem Krajowej Rady lub przewodniczącym okręgowej rady z wynagrodzeniem brutto nie przekraczającym 140% ryczałtu należnego w dniu podejmowania uchwały. Oświadczenie woli w sprawie zawarcia i rozwiązania umowy o pracę z Prezesem Krajowej Rady lub przewodniczącym okręgowej rady składa upoważniony w uchwale odpowiednio wiceprezes Krajowej Rady lub zastępca przewodniczącego okręgowej rady oraz skarbnik.”.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa