Uchwała Nr 30/13 XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 czerwca 2013 r. w sprawie stanowiska Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do projektu ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Drukuj
środa, 10 lipca 2013

Uchwała Nr 30/13

 

XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 29 czerwca 2013 r.

 

w sprawie stanowiska Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do projektu ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

 

Na podstawie art. 8 pkt 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Uchwala się stanowisko w sprawie projektu ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Zobowiązuje się Prezesa Krajowej Rady PIIB do przedstawienia stanowiska, o którym mowa w § 1, Prezesowi Rady Ministrów oraz Marszałkom Sejmu i Senatu.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały

Poprawiony: piątek, 12 lipca 2013