Uchwała Nr 15/12 - w sprawie zakupu siedziby dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Drukuj
środa, 11 lipca 2012

Uchwała Nr 15/12

 

XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 6 lipca 2012 r.

 

w sprawie zakupu siedziby dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Upoważnia się Krajowa Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do podjęcia działań zmierzający do zakupu przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę, w stanie wolnym od wad prawnych oraz praw i roszczeń osób trzecich za wyjątkiem służebności dla dostawców mediów.
    1. Upoważnia się Krajową Radę do zakupu przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa nieruchomości, o której mowa w ust.1, za kwotę nie wyższą niż 12 500 000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) PLN brutto.
  2. Wyraża się zgodę na sfinansowanie  zakupu nieruchomości, o której mowa w ust. 1, ze środków własnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w wysokości nie wyższej niż 9 500 000 (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy) PLN brutto oraz pożyczek i kredytów w wysokości nie wyższej niż 3 000 000 (słownie: trzy miliony) PLN brutto.
  3. Wyraża się zgodę na sfinansowanie kosztów związanych z zakupem nieruchomości opisanej w ust.1, w tym kosztów podatkowych, opłat skarbowych, notarialnych
    i sądowych oraz prowizji, opłat bankowych i odsetek od pożyczek i kredytów ze środków własnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
  4. Upoważnia się Krajową Radę do dokonania zmian w budżecie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2012 i 2013 związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się Krajową Radę do złożenia sprawozdania z wykonania niniejszej uchwały na najbliższym Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.