Uchwała Nr 9/11 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2010 Drukuj
poniedziałek, 27 czerwca 2011

Uchwała Nr 9/11

 

X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 17 czerwca 2011 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2010.

 

Na podstawie art. 31 pkt 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2010.
  2. W skład sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 wchodzi, w szczególności:

1)      sprawozdanie z działalności merytorycznej,

2)      bilans za rok 2010,

3)      rachunek zysków i strat za rok 2010,

4)      informacja dodatkowa.

  1. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do uchwały.
  2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności w roku 2010 przeznacza się w całości na działalność statutową.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik do uchwały