Uchwała nr 7/R/20 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Drukuj
piątek, 08 maja 2020


Uchwała nr 7/R/20
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/19 XVIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:
§ 1.
Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje odznaki honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:
Złotą:
- inż. Rajmundowi Czerwonajcio – nr członkowski LBS/BO/0145/01,
Srebrne:
- inż. Marii Kajetańczyk – nr członkowski LBS/BO/0380/01,
- inż. Róży Porębskiej – nr członkowski LBS/BO/0824/01,
- mgr inż. Mieczysławowi Lucinkiewiczowi – nr członkowski LBS/IE/0138/03,
- mgr inż. Mieczysławowi Olejniczakowi – nr członkowski LBS/BO/1369/02.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.