Uchwała nr 6/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków i zaleceń Krajowej Komisji Rewizyjnej. Drukuj
środa, 05 czerwca 2019

 

Uchwała nr 6/R/19

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosków i zaleceń Krajowej Komisji Rewizyjnej.

 

 

Na podstawie § 3 pkt 27 regulaminu Krajowej Rady PIIB, w związku z § 9 pkt 1) i 2) Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:

 

§ 1.

 

Krajowa Rada, po rozpatrzeniu pokontrolnych wniosków i zaleceń Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z kontroli za 2018 r., zawartych w protokołach pokontrolnych postanawia, co następuje:

 

1. Kontrola prawidłowości zarządzania majątkiem w 2018 r. (Protokół z planowej kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w okresie 22-24.01.2019 r. w PIIB w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem Krajowej Izby PIIB w 2018 roku):

 

Wnioski pokontrolne nr  1-4 – przyjąć do wiadomości.

 

2. Kontrola działalności biura Krajowej Rady w 2018 r. (Protokół z planowej kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w okresie 22-24.01.2019 r. w PIIB w zakresie działalności Krajowego Biura w 2018 roku):

 

1) zalecenie pokontrolne nr  1 – zrealizowano,

2) wnioski pokontrolne nr 1-5 – przyjąć do wiadomości.

 

3. Kontrola działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2018 r. (Protokół z planowej kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w okresie  19-20.02.2019 r. w PIIB z działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2018 roku):

 

Zalecenie pokontrolne nr  1 – przyjąć do wiadomości.

 

4. Kontrola działalności Krajowej Rady w 2018 r. w tym realizacji uchwał XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB, Krajowej Rady, Prezydium KR, przestrzegania Statutu
i regulaminów w 2018 roku (Protokół z planowej kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w okresie od 06.02.2019 do 28.03.2019 r. w PIIB z działalności Krajowej Rady
w 2018 r. w tym realizacji uchwał XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB, Krajowej Rady, Prezydium KR, przestrzegania Statutu i regulaminów):

 

1) zalecenie pokontrolne nr  1 – przyjąć do wiadomości,

2) wnioski pokontrolne nr  1-2 – nie realizować.

 

5. Kontrola w zakresie finansów oraz realizacji budżetu w 2018 r. (Protokół z planowej kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w okresie od 27.03.2019 do 16.04.2019 r. w PIIB
w zakresie finansów oraz realizacji budżetu  w 2018 roku):

 

1) zalecenia pokontrolne nr  1-3 – przyjąć do wiadomości i realizacji,

 

2) wnioski pokontrolne:

a) wnioski pokontrolne nr  1, 4, 5 – nie przyjmować do realizacji,

b) wnioski pokontrolne nr 2, 3 – przyjąć do wiadomości i realizacji.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                   

 

Poprawiony: czwartek, 12 września 2019