Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r. > Uchwała nr 33/R/2018 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Krajowej Rady ds. czasopisma “Inżynier Budownictwa”.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała nr 33/R/2018 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Krajowej Rady ds. czasopisma “Inżynier Budownictwa”. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 17 grudnia 2018

Uchwała nr 33/R/2018
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu Krajowej Rady ds. czasopisma “Inżynier Budownictwa”.

 

 

Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 17 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


Powołuje się Zespół Krajowej Rady ds. czasopisma “Inżynier Budownictwa”, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie:

1) kol. Zygmunt Rawicki – Przewodniczący,
2) kol. Mariusz Dobrzeniecki,
3) kol. Piotr Filipowicz,
4) kol. Joanna Gieroba,
5) kol. Andrzej Jaworski.


§ 2.


Na posiedzenia Zespołu z głosem doradczym mogą być zapraszani, w szczególności:

1) Zbigniew Grabowski - przewodniczący rady nadzorczej Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o.,
2) Jaromir Kuśmider - prezes zarządu Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o.,
3) Adam Kuśmierczyk - zastępca dyrektora Krajowego Biura Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


§ 3.


1. Celem pracy Zespołu jest, w szczególności, wszechstronna analiza i ocena skutków organizacyjnych, prawnych i finansowych wydawania czasopisma „Inżynier Budownictwa” w wersji elektronicznej.

2. Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

1) analiza otoczenia rynku wydawniczego, rynku reklam prasowych, perspektyw ich rozwoju oraz ich wpływu na działalność Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o.,
2) określenie wielkości nakładu wersji elektronicznej i papierowej czasopisma „Inżynier Budownictwa”,
3) określenie kosztów i sposobu dystrybucji wersji elektronicznej czasopisma „Inżynier Budownictwa”,
4) ocena skutków finansowych wprowadzenia wersji elektronicznej czasopisma „Inżynier Budownictwa” dla Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o. oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

3. Zespół, na wniosek przewodniczącego Zespołu, może uchwalić regulamin określający tryb pracy Zespołu.


§ 4.


Zespół jest zobowiązany do przedstawienia Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sprawozdania z wykonania zadań zespołu w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.


§ 5.


Zespół za zgodą Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa może zlecać sporządzenie opinii i ekspertyz niezbędnych do należytego wykonania zadań Zespołu.


 § 6.


Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, bądź w siedzibie Spółki Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o.


§ 7.


Zobowiązuje się członków Zespołu oraz osoby zapraszane do zachowania w tajemnicy informacji poufnych (rozumianych jako wszelkie informacje ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne) uzyskanych w trakcie pracy Zespołu, niezależnie od ich formy lub postaci.


 § 8.


Obsługę prac Zespołu zapewnia Krajowe Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


§ 9.


Nadzór nad Zespołem sprawuje Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


 § 10.


Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przyjęcia przez Krajową Radę sprawozdania, o którym mowa w § 4, chyba że Krajowa Rada postanowi inaczej.


§ 11.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


§ 12.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa