Uchwała nr 22/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. funduszu spójności. Drukuj
poniedziałek, 10 września 2018


Uchwała nr 22/R/18
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. funduszu spójności.

 

Na podstawie § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.

 


Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje Zespół do spraw funduszu spójności w następującym składzie:

1. Lubuska OIIB             CEGIELNIK Andrzej
2. Kujawsko-Pomorska OIIB     BOBKOWSKI Jarosław
3. Mazowiecka OIIB         GAŁĄZKA Tadeusz
4. Opolska OIIB             BARAN Wiesław
5. Pomorska OIIB             GARBACZ Kazimierz
6. Śląska OIIB             JANIC Edmund
7. Świętokrzyska OIIB         JAMROZIK-SZYMKIEWICZ Danuta
8. Wielopolska OIIB         RATAJCZAK Kazimierz


§ 2.

 

Zadaniem Zespołu jest opracowanie (wariantowe) projektu systemu wspomagającego zapewnienie członkom PIIB równego dostępu do świadczeń na ich rzecz, w szczególności szkoleń.


§ 3.


1. Funkcję Przewodniczącego Zespołu będzie pełnił kol. Andrzej Cegielnik.
2. Przewodniczący Zespołu kieruje jego pracami, zwołuje i prowadzi posiedzenia, rozdziela zadania poszczególnym członkom.


§ 4.


Zespół w ciągu 3 miesięcy od powołania opracuje harmonogram realizacji zadań.


§ 5.


Przewodniczący Zespołu jest zobowiązany do składania Krajowej Radzie sprawozdania z działalności Zespołu.


§ 6.


Obsługę biurową i prawną prac Zespołu zapewnia krajowe biuro PIIB.§ 7.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.