Uchwała nr 20/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Drukuj
poniedziałek, 10 września 2018

Załącznik do uchwały - Regulamin Komisji Ustawicznego Doskonalenia

 

Uchwała nr 20/R/18
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje na V Kadencję Komisję Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego w następującym składzie:

1. Opolska OIIB             RAK Adam – przewodniczący
2. Dolnośląska OIIB            KALIŃSKI Marek
3. Kujawsko-Pomorska OIIB        PODHORECKI Adam
4. Lubelska OIIB            PICHLA Andrzej
5. Lubuska OIIB             GLAPA Tadeusz
6. Łódzka OIIB                 JOŃCA Agnieszka
7. Małopolska OIIB             STRZAŁKA Jan
8. Mazowiecka OIIB            MARCINKOWSKI Roman
9. Opolska OIIB            NOWAK Henryk
10. Podkarpacka OIIB            KANIUCZAK  Marcin
11. Podlaska OIIB            SYKAŁA Grażyna
12. Pomorska OIIB            NIEDOSTATKIEWICZ Maciej
13. Śląska OIIB                SEWERYN Katarzyna
14. Świętokrzyska OIIB         ŚWIT Grzegorz
15. Warmińsko-Mazurska OIIB    WIŚNIEWSKI Paweł
16. Wielkopolska OIIB            RATAJCZAK Grzegorz
17. Zachodniopomorska OIIB      METLERSKI Petros

 

§ 2.

 

Zadania i zasady działania Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

1. Funkcję Przewodniczącego Komisji będzie pełnił kol. Adam Rak.
2. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami, zwołuje i prowadzi posiedzenia, rozdziela zadania poszczególnym członkom.

 

§ 4.

 

Komisja w ciągu 3 miesięcy od powołania opracuje plan pracy (zestaw zadań) na okres do 30 czerwca 2020 r.

 

§ 5.

 

Przewodniczący Komisji jest zobowiązany do składania informacji Krajowej Radzie o działaniach Komisji.

 


§ 6.

 

Obsługę biurową i prawną prac Komisji zapewnia biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


§ 7.

 

Traci moc uchwała nr 9/P/2014 Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 sierpnia 2014 roku.


§ 8.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: poniedziałek, 10 września 2018