Uchwała nr 19/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego. Drukuj
poniedziałek, 10 września 2018

Uchwała nr 19/R/18
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie powołania Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego.

 

Na podstawie § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje na V kadencję  Komisję do spraw współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego w następującym składzie:

1. Mazowiecka OIIB             GRODZKI Mieczysław
2. Dolnośląska OIIB             ZARZYCKI Rafał
3. Kujawsko-Pomorska OIIB         MYŚLIWIEC Andrzej
4. Lubelska OIIB             RAWSKI Władysław
5. Lubuska OIIB             SURMACZ Andrzej
6. Łódzka OIIB                  MALEC Barbara
7. Małopolska OIIB              BORYCZKO Mirosław
8. Mazowiecka OIIB             CICHOCKI Radosław
9. Opolska OIIB             ABRAMEK Wiktor
10. Podkarpacka     OIIB             SERAFIN Liliana
11. Podlaska OIIB             MICAŁ Małgorzata
12. Pomorska OIIB             KWIATKOWSKI Ryszard
13. Śląska OIIB                 KARWOWSKI Roman
14. Świętokrzyska OIIB         PŁAZA Wojciech
15. Warmińsko-Mazurska OIIB     DOBRZENIECKI Mariusz
16. Wielkopolska OIIB             STROŃSKI Jerzy
17. Zachodniopomorska OIIB            SIEMIŃSKI Grzegorz

 

§ 2.

 

Przedmiotem działania Komisji jest koordynacja form i programów współpracy między PIIB i innymi samorządami zawodów zaufania publicznego realizowanych prze okręgowe izby inżynierów budownictwa, rozwój tej współpracy na poziomie okręgowym i krajowym.


§ 3.

 

1. Funkcję Przewodniczącego Komisji będzie pełnił kol. Mieczysław Grodzki.
2. Przewodniczący Komisji kieruje jego pracami, zwołuje i prowadzi posiedzenia, rozdziela zadania poszczególnym członkom.

 

§ 4.

 

Komisja w ciągu 3 miesięcy od powołania opracuje plan pracy (zestaw zadań) na okres do 30 czerwca 2020 r.§ 5.

 

Przewodniczący Komisji jest zobowiązany do składania Krajowej Radzie sprawozdania z działalności Komisji.

 

§ 6.

 

Obsługę biurową i prawną prac Komisji zapewnia krajowe biuro PIIB.


§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.