Uchwała nr 18/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Etyki Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Drukuj
poniedziałek, 10 września 2018

Uchwała nr 18/R/18
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie powołania Komisji ds. Etyki
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 3  pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje Komisję ds. Etyki na V kadencję Izby w następującym składzie:

1. Podlaska OIIB             OKULICZ-KOZARYN Gilbert
2. Dolnośląska OIIB         ZWOŹDZIAK Piotr
3. Kujawsko-Pomorska OIIB     STASZAK Renata
4. Lubelska OIIB             FLAK Dariusz
5. Lubuska OIIB             MLECZKO Henryk
6. Mazowiecka OIIB         TYCZYŃSKI Zbigniew
7. Śląska OIIB             SZLEPER Waldemar
8. Warmińsko-Mazurska OIIB     SIEMIĄTKOWSKA Teresa


§ 2.


1. Cele działania Komisji:
a) Utrzymanie i umacnianie pozytywnego wizerunku inżyniera budownictwa, jako zawodu zaufania publicznego.
b) Podnoszenie standardów etycznych członków PIIB.
2. Zadania Komisji:
a) Monitorowanie oraz opracowanie projektów zmian w kodeksie etyki zawodowej inżynierów budownictwa stosownie do aktualnych potrzeb.
b) Współpraca z instytucjami rządowymi, organizacjami samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniami, w celu podnoszenia jakości wykonywania zawodu inżyniera budownictwa.
c) Analiza, we współdziałaniu z okręgami, pozytywnych i negatywnych zachowań członków izby.
d) Kreowanie właściwych relacji między inżynierami budownictwa a odbiorcami ich usług oraz między członkami PIIB.
e) Prowadzenie szeroko zakrojonej akcji informacyjnej dotyczącej etycznej postawy inżynierów.
f) Organizacja spotkań i szkoleń członków PIIB z zakresu zagadnień etycznych.
g) Prowadzenie mediacji w przypadku sporów wśród członków PIIB.
h) Pomoc w rozwiązywaniu wątpliwości i problemów natury etycznej występujących w określonych grupach członków izby, jak i indywidualnych.


§ 3.


1. Funkcję Przewodniczącego Komisji będzie pełnił kol. Gilbert Okulicz-Kozaryn.
2. Przewodniczący Komisji kieruje jej  pracami.
3. W razie konieczności zasięgnięcia opinii specjalistycznych Przewodniczący Komisji  ds. Etyki może zapraszać inne osoby do udziału w jej pracach.


§ 4.


Komisja w ciągu 3 miesięcy od powołania opracuje plan pracy (zestaw zadań) na okres do 30 czerwca 2020 r.


§ 5.


Obsługę biurową i prawną prac Komisji zapewnia biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


§ 6.


Komisja ds. Etyki jest zobowiązana do informowania Krajowej Rady o wypracowanych stanowiskach w określonych sprawach.§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.