Uchwała nr 14/R/2017 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 września 2017 r. w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Drukuj
poniedziałek, 11 września 2017

Załącznik do uchwały

 

Uchwała nr 14/R/2017
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 6 września 2017 r.
w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

 

Na podstawie art. 33 pkt 6 w związku z art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U z 2016 r. poz. 1725) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Uchwala się regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz okręgowym komisjom kwalifikacyjnym okręgowych izb inżynierów budownictwa.

 

§ 3.

 

Traci moc uchwała Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr 9/R/2016 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.