Uchwała nr 12/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 19 czerwca 2015 r.w sprawie nabycia nieruchomości Drukuj
czwartek, 09 lipca 2015

Uchwała nr 12/R/15
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie nabycia nieruchomości.

 

Na podstawie art. 33 pkt 1, 13 i 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) oraz uchwały Nr 15/12 XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zakupu siedziby dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionej uchwałą Nr 31/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. oraz uchwałą Nr 33/14 z dnia 28 czerwca 2014 r. uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i w tym celu postanawia wziąć udział w ogłoszonym przez Prezydenta m. st. Warszawy przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Mokotów przy ul. Kujawskiej 1 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 70 o powierzchni 1021 m2 w obrębie 1-01-13, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr WA2M/00410078/5, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawa.

 

§ 2.

 

  1. Upoważnia się Pana Zbigniewa Kledyńskiego Wiceprezesa Krajowej Rady oraz Pana Andrzeja Jaworskiego Skarbnika Krajowej Rady lub Panią Danutę Gawęcką Sekretarza Krajowej Rady do sporządzenia i podpisania wszelkich dokumentów niezbędnych do wzięcia udziału w przetargu, o którym mowa w § 1, w tym zgłoszenia udziału w przetargu i pełnomocnictw dla osób wymienionych w ust.2.
  2. Upoważnia się Panią Joannę Gierobę Wiceprezesa Krajowej Rady oraz Krzysztofa Zająca radcę prawnego do reprezentowania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przetargu, o którym mowa w § 1, a w szczególności zgłaszania w jej imieniu postąpień ceny w toku przetargu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: czwartek, 09 lipca 2015