Uchwała nr 2/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Drukuj
czwartek, 19 marca 2015

Uchwała nr  2/R/15
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 4 marca 2015 r.
w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

 

Na podstawie art. 33 pkt 3 i pkt 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności:

1)      § 3 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) z art. 14 ust. 4 i z art. 16 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013, poz. 1409, z późn. zm.);

 

2)      § 3 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia powołanego w punkcie 1 oraz załącznika nr 1 do tego rozporządzenia z art. 16 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013, poz. 1409, z późn. zm.);

 

3)      § 10 - § 15 rozporządzenia powołanego w punkcie 1 z art. 65 ust. 1 w zw. z  art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

 

4)      § 10, § 11 ust. 1, § 12 ust. 1, § 13 ust. 1, 2, 4, 6, 7, 10 i 12 rozporządzenia powołanego w punkcie 1 z art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013, poz. 1409, z późn. zm.);

 

5)      § 13 ust. 6-9 i § 22 pkt 1 rozporządzenia powołanego w punkcie 1 oraz załączników nr 2 i nr 3 do tego rozporządzenia w części, w jakiej odnoszą się one do specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, z art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz z art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013, poz. 1409, z późn. zm.);

 

6)      załącznika nr 2 do rozporządzenia powołanego w punkcie 1 w części, w której określa on kierunek lub kierunki studiów wyższych odpowiednie i pokrewne dla danej specjalności jako kierunek lub kierunki studiów w zakresie, z art. 16 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013, poz. 1409, z późn. zm.).

 

§ 2

1. Do sporządzenia i podpisania wniosku, o którym mowa w § 1, złożenia go w Trybunale Konstytucyjnym oraz do reprezentowania Wnioskodawcy przed Trybunałem Konstytucyjnym upoważnia się Prezesa Krajowej Rady Pana Andrzeja Rocha Dobruckiego oraz Sekretarza Krajowej Rady Panią Danutę Gawęcką. Niniejsze umocowanie obejmuje także upoważnienie do modyfikacji wniosku w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

 

2. Upoważnia się Prezesa Krajowej Rady oraz Sekretarza Krajowej Rady do udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Wnioskodawcy przed Trybunałem Konstytucyjnym radcy prawnemu Aleksandrowi Proksa (WA-7415).

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: czwartek, 19 marca 2015