Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r. > Uchwała nr 22/R/2015 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 października 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ulicy Kujawskiej 1

 

Krajowa Rada

Regulaminy KR PIIB
Terminarz posiedzeń
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020 r.
Uchwała nr 22/R/2015 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 października 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ulicy Kujawskiej 1 PDF Drukuj Email
wtorek, 27 października 2015

Załącznik do uchwały nr 22/R/2015


Uchwała nr 22/R/2015
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 21 października 2015 r.
w sprawie Zespołu do spraw przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ulicy Kujawskiej 1 w Warszawie.


Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) oraz na podstawie § 3 pkt 17 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


Tworzy się Zespół do spraw przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie przy ulicy Kujawskiej 1, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie:

1) Danuta Gawęcka – Przewodnicząca,

2) Piotr Filipowicz – Wiceprzewodniczący,

3) Stanisław Karczmarczyk,

4) Piotr Korczak,

5) Adam Kuśmierczyk,

6) Marian Płachecki,

7) Wojciech Płaza.


§ 2.


1. Zespół jest organem pomocniczym Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o charakterze doraźnym powołanym, w szczególności, w celu przygotowywania projektów uchwał Krajowej Rady oraz Prezydium Krajowej Rady niezbędnych do należytego wykonania przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie przy ulicy Kujawskiej 1, zwanego dalej „budynkiem”.

2. Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

1) przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku oraz specyfikacji istotnych warunków zamówień niezbędnych dla należytego wykonania przebudowy i modernizacji budynku,

2)wybór projektanta przebudowy i modernizacji budynku,

3)wybór wykonawców przebudowy i modernizacji budynku,

4)wybór inspektorów nadzoru inwestorskiego przebudowy i modernizacji budynku,

5)przygotowanie projektów umów niezbędnych do należytego przygotowania i wykonania przebudowy i modernizacji budynku,

6)przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na przebudowę i modernizację oraz pozwolenia na użytkowanie budynku,

7)nadzór nad zgodnym z zawartymi umowami, decyzjami administracyjnymi, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem przebudowy i modernizacji budynku,

8)przygotowanie i aktualizacja preliminarza wydatków.§ 3.


1. Bieżący nadzór nad prawidłowością i terminowością prac Zespołu sprawuje Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa określa terminy realizacji poszczególnych zadań Zespołu i zatwierdza propozycje Zespołu.

 


§ 4.


Obsługę biurową i prawną prac Zespołu zapewnia biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.§ 5.


Zespół, za zgodą Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, może zlecać wykonanie opinii i ekspertyz specjalistów niezbędnych do należytego wykonania zadań Zespołu.§ 6.


1. Przewodniczący Zespołu, na każdym posiedzeniu Krajowej Rady, informuje Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o stanie realizacji zadań Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu informuje Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na bieżąco o stanie realizacji zadań Zespołu.§ 7.


1. Do zamawiania robót budowlanych, usług i dostaw związanych z przebudową i modernizacją budynku, których wartość przekracza w ciągu roku kalendarzowego równowartość 25 tys. EURO, stosuje się regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Do zamówień nie objętych regulaminem, o którym mowa w ust.1 stosuje się regulamin dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, stanowiący załącznik do uchwały Krajowej Rady nr 38/R/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku.


§ 8.


Przewodniczący Zespołu złoży Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sprawozdanie z wykonania zadań Zespołu w terminie 30 dni od dnia wykonania wszystkich zadań Zespołu i uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.§ 9.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: wtorek, 27 października 2015
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa