Uchwała nr 1/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Drukuj
czwartek, 19 marca 2015

Uchwała nr  1/R/15
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 4 marca 2015 r.
w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

 

Na podstawie art. 33 pkt 3 i pkt 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności:

 

1)      art. 12 ust. 4b i art. 14 ust. 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013, poz. 1409, z późn. zm.) z art. 2, z art. 17 ust. 1, z art. 32, art. 65 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz z art. 87 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

 

2)      art. 16 ustawy powołanej w punkcie  1 w zakresie, w jakim upoważnia on właściwego ministra do określenia „ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych”, oraz nie zawiera w tym zakresie wytycznych co do treści aktu, z art. 65 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

 

3)      art. 168b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

 

4)      ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 poz. 768) w zakresie, w jakim ustawa ta nie zawiera przepisów przejściowych regulujących zagadnienia intertemporalne dotyczące członkostwa w izbie architektów osób, które posiadają uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, uzyskane po dniu 1 stycznia 1995 r.,  z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

 

5)      art. 39 ustawy powołanej w punkcie  4 w zakresie, w jakim przepis ten przewiduje 60-dniowy okres vacatio legis w odniesieniu do członkostwa w izbie architektów osób, które posiadają uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, uzyskane po dniu 1 stycznia 1995 r., z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2

1. Do sporządzenia i podpisania wniosku, o którym mowa w § 1, złożenia go w Trybunale Konstytucyjnym oraz do reprezentowania Wnioskodawcy przed Trybunałem Konstytucyjnym upoważnia się Prezesa Krajowej Rady Pana Andrzeja Rocha Dobruckiego oraz Sekretarza Krajowej Rady Panią Danutę Gawęcką. Niniejsze umocowanie obejmuje także upoważnienie do modyfikacji wniosku w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

 

2. Upoważnia się Prezesa Krajowej Rady oraz Sekretarza Krajowej Rady do udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Wnioskodawcy przed Trybunałem Konstytucyjnym radcy prawnemu Aleksandrowi Proksa (WA-7415).

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: piątek, 07 sierpnia 2015