Uchwała nr 3/R/15 z dnia 4 marca 2015 r. Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych Drukuj
wtorek, 10 marca 2015

Załącznik do uchwały nr 3 KR 2015

Uchwała nr 3/R/15
z dnia 4 marca 2015 r. Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego
w sprawie nadawania uprawnień budowlanych

Na podstawie art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932     z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz okręgowym komisjom kwalifikacyjnym okręgowych izb inżynierów budownictwa.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr 43/R/03 z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego        w sprawach nadawania uprawnień budowlanych zmieniona uchwałą Nr 8/R/05 z dnia 16 marca 2005 r., uchwałą nr 9/R/05 z dnia 25 maja 2005 r., uchwałą Nr 39/R/05      z dnia 21 grudnia 2005 r., uchwałą Nr 30/R/06 z dnia 20 września 2006 r., uchwałą Nr 31/R/06 z dnia 25 października 2006 r., uchwałą Nr 16/R/08 z dnia 5 listopada 2008 r. oraz uchwałą nr 37/R/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: wtorek, 10 marca 2015