Uchwała nr 15/R/2014 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. Statutu PIIB Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Drukuj
wtorek, 16 września 2014

Uchwała nr 15/R/2014
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 10 września 2014 r.
w sprawie powołania Komisji ds. Statutu PIIB
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje Komisję ds. Statutu PIIB w następującym składzie:

1) kol. Zbigniew Szcześniak - Lubelska OIIB,
2) kol. Tomasz Chojnacki - Mazowiecka OIIB,
3) kol. Małgorzata Boryczko - Małopolska OIIB,
4) kol. Ewa Dworska - Śląska OIIB.

§ 2

Celem Komisji ds. Statutu PIIB jest przygotowanie propozycji zmian w Statucie PIIB.

§ 3

1) Funkcję Przewodniczącego Komisji będzie pełniła kol. Ewa Dworska.
2) Przewodniczący Komisji kieruje jego pracami, zwołuje i prowadzi posiedzenia, rozdziela zadania poszczególnym członkom.
3) W razie konieczności zasięgnięcia opinii specjalistycznych Przewodniczący Komisji może zapraszać inne osoby do udziału w jego pracach.

§ 4

Nadzór nad Komisją ds. Statutu PIIB z ramienia Krajowej Rady PIIB sprawować będzie kol. Andrzej Pieniążek – członek Prezydium Krajowej Rady PIIB.

§ 5

Obsługę biurową i prawną prac Komisji zapewnia biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 6

1) Wszystkie organy Krajowej Rady i Okręgowych Izb mogą zgłaszać do Komisji wnioski dotyczące propozycji zmian w Statucie PIIB do końca kwietnia 2015 roku.
2) Po zasięgnięciu niezbędnych opinii prawnych, Komisja zobowiązana jest do przedstawienia jednolitego stanowiska w sprawie zmian w Statucie PIIB na ostatnim przed Krajowym Zjazdem posiedzeniu Krajowej Rady.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: wtorek, 16 września 2014