Uchwała Nr 18/15 II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Drukuj
wtorek, 01 września 2015

Uchwała Nr 18/15

 

II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

W regulaminie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą Nr 11/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą Nr 25/05 z dnia 18 czerwca 2005 r. i uchwałą Nr 25/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. oraz uchwałą Nr 21/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2.Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa, określonym w art. 14 ust.1 pkt 6 i art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).”,

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      ustawie o samorządach zawodowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),

2)      ustawie – Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),

3)      rzeczniku – należy przez to rozumieć okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej okręgowej izby inżynierów budownictwa.”.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.