Uchwała Nr 17/15 II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych sądów dyscyplinarnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Drukuj
wtorek, 01 września 2015

Uchwała Nr 17/15

 

II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych sądów dyscyplinarnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

W regulaminie okręgowych sądów dyscyplinarnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą Nr 9/03 z dnia 14 czerwca 2003 r. oraz uchwałą Nr 24/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2.Okręgowy sąd dyscyplinarny jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa, określonym w art. 14 ust.1 pkt 5 i art. 25 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).”,

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      ustawie o samorządach zawodowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),

2)      ustawie – Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),

3)      sądzie – należy przez to rozumieć okręgowy sąd dyscyplinarny okręgowej izby inżynierów budownictwa.”,

 

3) w § 7 ust.1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Członkowie sądu wybierają spośród siebie  zastępców przewodniczącego i sekretarza na posiedzeniu organizacyjnym zwołanym w ciągu jednego miesiąca od zakończenia Zjazdu.”,

 

4) w § 8 ust.1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Zastępca przewodniczącego sądu wskazany przez sąd jest stałym zastępcą przewodniczącego i w razie jego nieobecności spełnia wszystkie jego czynności.”

 

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.