Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB > Uchwała Nr 16/15 II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała Nr 16/15 II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. PDF Drukuj Email
wtorek, 01 września 2015

Uchwała Nr 16/15

 

II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W regulaminie okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą Nr 7/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą Nr 24/05 z dnia 18 czerwca 2005 r., uchwałą Nr 37/06 z dnia 24 czerwca 2006 r. i uchwałą nr 23/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. oraz uchwałą nr 28/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) §1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1.Okręgowa komisja kwalifikacyjna jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa, określonym w art. 14 ust. 1 pkt 4 i art. 24 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946). Kadencja okręgowej komisji kwalifikacyjnej trwa 4 lata.”,

 

2) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2) powołuje zespoły egzaminacyjne w celu przeprowadzenia kwalifikacji i egzaminów dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane. Liczba zespołów egzaminacyjnych zależy od bieżących potrzeb.”,

 

3) w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3) na podstawie postępowania kwalifikacyjnego oraz wyników egzaminów wydaje decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych dla osób wymienionych w pkt 1 tiret pierwszy i przesyła je do okręgowej rady izby oraz do centralnego rejestru pro­wadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy – Prawo budowlane,”,

 

4) w § 4 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1) jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego,”,

 

5) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 

„4. Posiedzeniom Komisji Kwalifikacyjnej przewodniczy jej przewodniczący lub upoważniony przez niego zastępca przewodniczącego.”,

 

6) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

 

„5. Uchwały Komisji Kwalifikacyjnej zapadają przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego, zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.”,

 

7) w § 6 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

 

„4) organizuje prace komisji w zakresie postępowania kwalifikacyjnego,”,

8) w § 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

 

„6) organizuje prace komisji związane z przeprowadzeniem egzaminów na uprawnienia budowlane, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie  postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych,”,

9) § 7 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 7. Zastępca przewodniczącego komisji wskazany przez komisję w razie nieobecności przewodniczącego wykonuje jego czynności.”,

 

10) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Tryb postępowania kwalifikacyjnego i przeprowadzania egzaminów określają regulaminy uchwalone przez Krajową Radę Izby:

a)      regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych,

b)      regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.”,

 

11) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wyznacza przewodniczącego oraz członków zespołu egzaminacyjnego.”,

 

12) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. W razie trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, czynności jego sprawuje zastępca przewodniczącego wskazany przez komisję. Sprawowanie przez niego funkcji trwa do czasu wyboru nowego przewodniczącego.”,

 

13) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. W razie przeszkody w pełnieniu funkcji przez zastępcę przewodniczącego, jego obowiązki przejmuje, sekretarz komisji albo członek Komisji Kwalifikacyjnej wyznaczony przez przewodniczącego.”,

 

14) w § 10  ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

 

„2. Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień  budowlanych określa Krajowa Rada Izby.

3. Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego  określa Krajowy Zjazd Izby.”,

 

15) § 12 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych, statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i Kodeksie postępowania administracyjnego.”.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa