Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB > Uchwała Nr 15/15 II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała Nr 15/15 II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. PDF Drukuj Email
wtorek, 01 września 2015

Uchwała Nr 15 /15

 

II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946)  uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W regulaminie okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą Nr 13/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą nr 31/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., uchwałą nr 36/06 z dnia 24 czerwca 2006 r. i uchwałą nr 22/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. oraz uchwałą nr 25/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Okręgowa komisja rewizyjna jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa, określonym w art. 14 ust.1 pkt 3 i art. 23 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).”,

 

2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Okręgowa komisja rewizyjna wybiera spośród swoich członków zastępców przewodniczącego oraz sekretarza. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, więcej jednak niż połowę oddanych ważnie głosów. W razie nieskuteczności wyborów przeprowadza się je ponownie.”,

 

3) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 

„4. Okręgowa komisja rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności więcej niż połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.”,

 

4) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Zastępca przewodniczącego wskazany przez komisję jest stałym zastępcą przewodniczącego i w razie jego nieobecności spełnia wszystkie jego czynności.”,

 

5) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Okręgowa komisja rewizyjna, za wiedzą przewodniczącego okręgowej rady, przeprowadza kontrolę w składzie co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.”,

 

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.”.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa