Uchwała Nr 14/15 II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Drukuj
wtorek, 01 września 2015

Uchwała Nr 14/15

 

II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

 

W regulaminie okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą Nr 5/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., Nr 21/08 z dnia 20 czerwca 2009 r. i Nr 15/09 z dnia 19 czerwca 2009 r. oraz Nr 24/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Okręgowa rada jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa, określonym w art. 14 ust.1 pkt 2 i art. 19 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), wybieranym przez okręgowy zjazd. Kadencja rady trwa 4 lata.”,

 

2) § 9 ust.3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Członkowie okręgowej rady sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy. Członkom okręgowej rady przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją na zasadach określonych w zasadach gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalanych przez Zjazd. Przewodniczący okręgowej rady może być zatrudniony w izbie okręgowej w ramach umowy o pracę na czas określony nie dłuższy niż kadencja rady na zasadach określonych w zasadach gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalanych przez Zjazd.”,

 

3) § 19 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.”.

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.