Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB > Uchwała Nr 11/15 II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała Nr 11/15 II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. PDF Drukuj Email
wtorek, 01 września 2015

Uchwała Nr 11/15

 

II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W regulaminie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą Nr 6/03 z dnia 14 czerwca 2003 r. oraz uchwałą Nr 28 z dnia 19 czerwca 2004 r., uchwałą Nr 23/05 z dnia 18 czerwca 2005 r., uchwałą nr 34/06 z dnia 24 czerwca 2006 r. i uchwałą nr 18/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. oraz uchwałą nr 27/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jest organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, określonym w art. 28 ust. 1 pkt 4 i art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946), wybieranym przez Krajowy Zjazd Izby.”,

 

2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1) ustawie o samorządach zawodowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946),”,

 

3) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2) ustawie – Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z  2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),”,

 

4) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

 

„4) przewodniczącym, zastępcy przewodniczącego, sekretarzu i członkach – należy przez to rozumieć osoby tworzące Krajową Komisję Kwalifikacyjną, pełniące w niej określone funkcje,”,

 

5) w § 4 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) powołuje zespół złożony z członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i przedstawicieli okręgowych izb, z uwzględnie­niem specjalności zawodowych, do opracowania zestawów pytań egzami­nacyjnych i zatwierdza te zestawy,”,

 

6) w §4 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3) po przedłożeniu opinii okręgowej komisji kwalifikacyjnej wydaje decyzje w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, o którym mowa w art. 8b ustawy o samorządach zawodowych,

 

7) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. Komisja Kwalifikacyjna wybiera spośród swoich członków 1-2 zastępców przewodniczącego oraz sekretarza i 2-3 członków, którzy wraz z przewodniczącym tworzą prezydium. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, więcej jednak niż połowę oddanych ważnych głosów. W razie nie uzyskania przez kandydatów wymaganej większości głosów wybory przeprowadza się ponownie.”,

 

8) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 

„4. Posiedzeniom Komisji Kwalifikacyjnej przewodniczy jej przewodniczący lub upoważniony przez niego zastępca przewodniczącego.”,

 

9) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

 

„5. Uchwały Komisji Kwalifikacyjnej zapadają przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego, zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.”,

 

10) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Zastępcy przewodniczącego są stałymi zastępcami przewodniczącego i w czasie jego zastępowania spełniają wszystkie jego czynności.”,

 

11) w § 8 ust. 2  otrzymuje brzmienie:

 

„2. Jeżeli jest dwóch zastępców przewodniczącego, dokładny zakres uprawnień i czynności każdego z nich ustala przewodniczący.”,

 

12) uchyla się § 9 ust. 2,

13) w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

 

„5. Prawomocna decyzja o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego podlega wpisowi do rejestru rzeczoznawców budowlanych prowadzonego przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z art. 8c ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych.”,

 

14) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. W razie trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego, czynności jego sprawuje jeden z zastępców przewodniczącego wskazanych przez Komisję Kwalifikacyjną do czasu wyboru nowego przewodniczącego przez Krajowy Zjazd.”,

 

15) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. W razie przeszkody w pełnieniu funkcji przez zastępcę przewodniczącego, jego obowiązki przejmuje drugi zastępca przewodniczącego albo członek Komisji Kwalifikacyjnej wyznaczony przez przewodniczącego.”,

 

16) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. Wydatki związane z działalnością Komisji Kwalifikacyjnej pokrywane są z budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.”.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa