Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB > Uchwała Nr 8/15 II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała Nr 8/15 II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. PDF Drukuj Email
wtorek, 01 września 2015

Uchwała Nr 8/15

 

II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącym załącznik do uchwały nr 1 z dnia 27 września 2002 r. I Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionej uchwałą Nr 3/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą nr 25/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., uchwałą Nr 31/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., uchwałą nr 15/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. i uchwałą nr 19/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. oraz uchwałą nr 23/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1) nazwa statutu otrzymuje brzmienie:

 

„Statut samorządu zawodowego inżynierów budownictwa”,

 

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Niniejszy statut określa zasady działania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa utworzonego ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz.1946).

2. Jednostkami organizacyjnymi samorządu zawodowego inżynierów budownictwa są:

1) Krajowa Izba Inżynierów Budownictwa nosząca nazwę
Polska Izba Inżynierów Budownictwa,          
2) okręgowe izby inżynierów budownictwa noszące nazwy ustalone uchwałą Krajowej Rady Izby:

a)    Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,

b)   Kujawsko – Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,

c)    Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,

d)   Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,

e)    Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,

f)    Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,

g)   Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,

h)   Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,

i)     Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,

j)     Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,

k)   Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,

l)     Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,

m) Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,

n) Warmińsko – Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,

o) Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,

p) Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

3. Polska Izba Inżynierów Budownictwa używa skrótu nazwy „PIIB”.”,

 

3) §2 otrzymuje brzmienie:

 

㤠2.

  1. Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
  2. Siedzibą Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa jest m.st. Warszawa.
  3. Krajowa Izba Inżynierów Budownictwa reprezentuje samorząd zawodowy inżynierów budownictwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
  4. Krajowa Izba określa liczbę, nazwę i obszar działania oraz siedziby okręgowych izb uwzględniając podział terytorialny państwa na województwa.
  5. Okręgowa izba inżynierów budownictwa reprezentuje samorząd zawodowy inżynierów budownictwa na obszarze województwa wskazanego w uchwale Krajowej Rady Izby. Okręgowa izba inżynierów budownictwa reprezentuje samorząd zawodowy inżynierów budownictwa danego województwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
  6. Siedzibą okręgowej izby inżynierów budownictwa jest miasto będące siedzibą wojewody.”,

 

4) w § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)   ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz.1946),

2)   Izbie - należy przez to rozumieć samorząd zawodowy inżynierów budownictwa i jej jednostki organizacyjne wykonujące zadania ustawowe i statutowe,

3)   Krajowej Izbie - należy przez to rozumieć Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa,

4)   okręgowych izbach - należy przez to rozumieć okręgowe izby inżynierów budownictwa,

5)   regulaminie wyborów – należy przez to rozumieć regulamin wyborów do organów Izby.”,

 

5) w § 4 ust. 1-4 otrzymuje brzmienie:

 

„§4. 1.  Izba zrzesza osoby fizyczne, które spełniają wymagania określone w ustawie i są wpisane na listę członków okręgowych izb właściwych według miejsca zamieszkania członka.  Członkowie okręgowych  izb są członkami Izby.

2.  Listy członków Izby prowadzą okręgowe rady okręgowych izb na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Krajowy Zjazd Izby.

3. Listę rzeczoznawców budowlanych prowadzi Krajowa Rada Izby na zasadach określonych w ustawie i uchwałach Krajowej Rady Izby.

4.  Izba jest niezależna w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa.”,

 

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§5. Niniejszy statut i uchwały w nim przewidziane obowiązują wszystkich członków Izby.”,

 

7) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Do zadań Izby jako samorządu zawodowego należy reprezentowanie i  ochrona interesów zawodowych członków oraz realizowanie innych celów ustawowych i statutowych,  a w szczególności:

1)   realizacja zadań określonych w  ustawie,

2)   występowanie z  inicjatywą do władz ustawodawczych i  wykonawczych w celu tworzenia właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz roli i  miejsca zawodu inżyniera w  tym procesie,

3)   współdziałanie z  innymi samorządami zawodowymi,

4)   współdziałanie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi działającymi w obszarze budownictwa,

5)   wnioskowanie do właściwych organów państwowych o  przyznawanie członkom Izby nagród i  odznaczeń państwowych,

6)   przyznawanie członkom Izby, a  także innym osobom fizycznym, osobom prawnym
i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, w  tym organizacjom społecznym i  gospodarczym nagród, odznak i  medali ustanowionych uchwałą Krajowego Zjazdu Izby,

7)   orzekanie, w drodze decyzji, o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, określające zakres
i okres ważności tytułu oraz orzekanie, w drodze decyzji, o pozbawieniu tytułu
rzeczoznawcy budowlanego, w razie wystąpienia okoliczności określonych w ustawie,

8)   prowadzenie działalności o charakterze szkoleniowym, kulturalnym i sportowym, służącej integracji członków Izby oraz promocji.”,

 

8) w § 8 ust. 3-5 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Nie jest możliwe łączenie funkcji w organach Izby tego samego szczebla. Ograniczenie nie dotyczy pełnienia funkcji delegata na okręgowy zjazd izby i pełnienia funkcji delegata na Krajowy Zjazd Izby.

4. Nie można pełnić równocześnie funkcji przewodniczącego jednego z organów okręgowej izby lub rzecznika odpowiedzialności zawodowej koordynującego pracę pozostałych okręgowych rzeczników z funkcją Prezesa lub przewodniczącego jednego z organów Krajowej Izby lub Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej koordynującego pracę pozostałych krajowych rzeczników.

5. Członkowie organów Krajowej Izby:

1)   nie mogą występować w charakterze organu kontrolnego w stosunku do okręgowych izb, których są członkami,

2)   nie mogą rozpatrywać spraw indywidualnych w rozumieniu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) dotyczących członków okręgowych izb, których są członkami.”,

 

9) w §9 ust. 2-4 otrzymuje brzmienie:

 

„2. Kadencja organów Izby kończy się z  chwilą wyboru przez sprawozdawczo-wyborczy zjazd Izby organów na kolejną kadencję. Członkostwo w  organie kończy się wraz z  zakończeniem kadencji, wcześniejszym odwołaniem ze składu organu lub wygaśnięciem mandatu członka organu z  innych przyczyn.

3. Organy Izby podejmują uchwały w  formie pisemnej.

4. Funkcję Prezesa Krajowej Rady, przewodniczących okręgowych rad, przewodniczących organów krajowych i okręgowych oraz krajowego i okręgowego rzecznika koordynatora odpowiedzialności zawodowej można sprawować w dwóch kolejnych kadencjach. Ponowny wybór może nastąpić po przerwie minimum jednej pełnej czteroletniej kadencji.”,

 

10) § 10 otrzymuje brzmienie:

 

„§10.1. Krajowy Zjazd Izby jest najwyższym organem Krajowej Izby.

2. Krajowy Zjazd Izby stanowią delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy izby na okres 4 lat.

3. Zasady wyboru delegatów na Zjazd określa regulamin przyjęty przez Krajową Radę Izby.

4. Krajowy Zjazd Izby zwołuje Krajowa Rada Izby co najmniej raz w  roku do 30 czerwca jako sprawozdawczy, a  co 4 lata – jako sprawozdawczo-wyborczy.

5. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby zwołuje Krajowa Rada Izby:

1)   z własnej inicjatywy,

2)   na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej,

3)   na wniosek co najmniej 1/3 delegatów na Krajowy Zjazd Izby,

4)   na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowych rad izb,

5)   na wniosek co najmniej 1/5 członków okręgowych izb,

6)    na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

6. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby powinien być zwołany i  odbyć się w  terminie do dwóch miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku.

7. Uchwały Krajowego Zjazdu Izby są podejmowane w  obecności co najmniej połowy liczby delegatów na Krajowy Zjazd Izby zwykłą większością głosów, z  wyjątkiem zmian statutu. Zmiany w  statucie wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów delegatów biorących udział w głosowaniu, przy czym łączna liczba głosujących musi być większa od połowy liczby delegatów na Krajowy Zjazd Izby.

8. Zasady ordynacji wyborczej Krajowego Zjazdu Izby zawiera regulamin wyborów przyjęty uchwałą Krajowego Zjazdu Izby.

9. Okręgowy zjazd izby zwołuje okręgowa rada izby co najmniej raz w  roku do 30 kwietnia jako sprawozdawczy, natomiast co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborczy. Okręgowy zjazd sprawozdawczo-wyborczy powinien odbyć się na co najmniej 2 miesiące przed Sprawozdawczo-Wyborczym Krajowym Zjazdem Izby.

10. O terminie Krajowego Zjazdu Izby oraz zjazdów okręgowych izb, należy powiadomić delegatów wysyłając zawiadomienia zawierające termin, miejsce i porządek obrad co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.

11. Nadzwyczajny okręgowy zjazd izby zwołuje okręgowa rada izby:

1)   z własnej inicjatywy,

2)   na wniosek Krajowej Rady Izby,

3)   na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej,

4)   na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,

5)   na wniosek co najmniej 1/3 delegatów na okręgowy zjazd izby,

6)   na wniosek co najmniej 1/3  członków okręgowej izby.

12. Nadzwyczajny okręgowy zjazd izby powinien być zwołany i  odbyć się w terminie do
2 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku.

13. Zjazd może odwołać członka organu Izby i  uzupełnić lub zmniejszyć skład organu.

14. W  razie odwołania członka organu Izby w  trakcie kadencji organu, wygaśnięcia mandatu członka organu z  innych przyczyn, zjazd odpowiednio potwierdza objęcie mandatu przez kandydata, który w  ostatnio przeprowadzonych wyborach do tego organu uzyskał kolejno największą liczbę głosów lub przeprowadza wybory uzupełniające lub zmniejsza odpowiednio liczbę członków organu. Członek organu powołany w  trakcie kadencji organu pełni funkcję do czasu zakończenia kadencji organu.

15. Kworum niezbędne do podejmowania uchwał zjazdu jest liczone od liczby delegatów będących w  dniu zjazdu członkami Izby niezawieszonymi w  prawach członka.

16. Krajowy Zjazd na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub Krajowej Rady Izby uchyla sprzeczne z  prawem uchwały okręgowych zjazdów.”,

 

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

 

„§11. 1. Krajowa Rada Izby kieruje działalnością Krajowej Izby i  ją reprezentuje. Krajowa Rada Izby jest wybierana zgodnie z  ustawą i  regulaminem wyborów. Krajowa Rada uchyla uchwały Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa, o  którym mowa w art. 61 ustawy.

2. Krajowa Rada Izby rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy organami Krajowej Izby i organami okręgowych izb, niezastrzeżone do właściwości innych organów. Spory kompetencyjne, których stroną jest Krajowa Rada rozstrzyga Krajowy Zjazd.

3. W skład Krajowej Rady Izby wchodzą: Prezes i pozostali członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Izby.

4. Prezydium Krajowej Rady Izby działa w imieniu Krajowej Rady Izby w zakresie określonym regulaminem Krajowej Rady oraz uchwałami Krajowego Zjazdu Izby i Krajowej Rady Izby. Prezydium Krajowej Rady Izby stanowią: Prezes, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik oraz członkowie w liczbie określonej przez Krajową Radę. Krajowa Rada Izby może wybrać również zastępcę sekretarza i zastępcę skarbnika.

5. Okręgowa rada izby kieruje działalnością okręgowej izby i ją reprezentuje.

6. W skład okręgowej rady wchodzą: przewodniczący i  członkowie wybrani przez okręgowy zjazd izby.

7. Okręgowa rada izby jest wybierana zgodnie z ustawą i regulaminem wyborów.

8. Prezydium okręgowej rady działa w imieniu okręgowej rady izby w zakresie określonym regulaminem okręgowych rad oraz uchwałami okręgowej rady izby. Prezydium okręgowej rady izby stanowią: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz, skarbnik oraz członkowie w liczbie określonej przez radę. Okręgowa rada izby może wybrać również zastępcę sekretarza i zastępcę skarbnika.”,

 

12) § 12 otrzymuje brzmienie:

 

„§12.1. Krajowa Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Krajowej Izby i nadzoruje działalność okręgowych komisji rewizyjnych. Krajowa Komisja Rewizyjna jest wybierana zgodnie z ustawą i regulaminem wyborów.

2.  W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzą: przewodniczący i pozostali członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Izby.

3.  Prezydium Krajowej Komisji Rewizyjnej tworzą: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego i sekretarz.

4.  Okręgowa komisja rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością okręgowej izby. Okręgowa komisja rewizyjna jest wybierana zgodnie z ustawą i regulaminem wyborów.

5. W skład okręgowej komisji rewizyjnej wchodzą: przewodniczący i pozostali członkowie wybrani przez okręgowy zjazd izby.

6.  Prezydium okręgowej komisji rewizyjnej tworzą: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego i sekretarz.”,

 

13) § 13 otrzymuje brzmienie:

 

„§13. 1. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wykonuje zadania przewidziane w ustawie w zakresie nadawania uprawnień budowlanych i  tytułu rzeczoznawcy budowlanego, nadzorując działalność okręgowych komisji kwalifikacyjnych. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jest wybierana zgodnie z ustawą i regulaminem wyborów.

2.  W skład Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą: przewodniczący i pozostali członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Izby.

3.  Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej tworzą: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz i członkowie, w liczbie określonej przez Komisję.

4.  Okręgowa komisja kwalifikacyjna w szczególności wykonuje działania przewidziane w ustawie w zakresie nadawania uprawnień budowlanych. Okręgowa komisja kwalifikacyjna jest wybierana zgodnie z ustawą i regulaminem wyborów.

5. W skład okręgowej komisji kwalifikacyjnej wchodzą: przewodniczący i pozostali członkowie wybrani przez okręgowy zjazd izby.

6.  Prezydium okręgowej komisji kwalifikacyjnej tworzą: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz i przewodniczący zespołów specjalistycznych.”,

 

14) § 14 otrzymuje brzmienie:

 

„§14. 1. Krajowy Sąd Dyscyplinarny Izby rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej jako sąd II instancji w sprawach członków okręgowych izb i jako sąd I instancji w sprawach członków organów Krajowej Izby i organów okręgowych izb. Krajowy Sąd Dyscyplinarny Izby jest wybierany zgodnie z ustawą i jego regulaminem wyborów.

2.  W skład Krajowego Sądu Dyscyplinarnego  wchodzą: przewodniczący i pozostali członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Izby.

3.  Prezydium Krajowego Sądu Dyscyplinarnego tworzą: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego i sekretarz.

4.  Okręgowy sąd dyscyplinarny izby rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej jako sąd I instancji w sprawach członków okręgowych izb. Okręgowy sąd dyscyplinarny izby jest wybierany zgodnie z ustawą i jego regulaminem wyborów.

5.  W skład okręgowego sądu dyscyplinarnego  wchodzą: przewodniczący i pozostali członkowie wybrani przez okręgowy zjazd izby.

6.  Prezydium okręgowego sądu dyscyplinarnego tworzą: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego i sekretarz.”,

 

15) § 16 otrzymuje brzmienie:

 

„§16. 1.  Członek Izby ma prawo:

1)   korzystać z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia właściwych warunków wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

2)   korzystać z ochrony i pomocy prawnej Izby, w sprawach dotyczących działalności
w Izbie i jej organach oraz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
i czynności rzeczoznawcy budowlanego,

3)   korzystać z działalności samopomocowej, której zakres regulują właściwe okręgowe izby.

2. Członek Izby, po uiszczeniu składek członkowskich na Krajową Izbę i okręgową izbę w wysokości ustalonej uchwałą Krajowego Zjazdu i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, otrzymuje zaświadczenie o przynależności do Izby z określonym w nim terminem ważności.”,

 

16) § 17 otrzymuje brzmienie:

 

„§17. Członek Izby jest zobowiązany, w szczególności do:

1)   przestrzegania zasad etyki zawodowej,

2)   przestrzegania przepisów Izby,

3)   przestrzegania uchwał organów Izby,

4)   wnoszenia składek członkowskich na zasadach przyjętych uchwałą Krajowego Zjazdu Izby,

5)   posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z   wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

6)   podnoszenia kwalifikacji zawodowych i szkolenia w zakresie niezbędnym dla należytego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i czynności rzeczoznawcy budowlanego,

7)   przestrzegania przy wykonywaniu czynności zawodowych obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej.”,

 

17) w §20 ust.2 otrzymuje brzmienie:

 

„2.  W wypadku sporu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy postępowania cywilnego o  sądach polubownych.”,

 

18) § 21 otrzymuje brzmienie”

 

„§21. 1.  Działalność Izby jest finansowana z jej majątku.

2. Majątek Krajowej Izby i majątki okręgowych izb stanowią, w szczególności ich środki finansowe oraz nieruchomości i mienie ruchome.

3. Majątek Krajowej Izby i majątki okręgowych izb powstają ze składek członkowskich oraz z: zapisów, darowizn, dotacji, wpływów z działalności gospodarczej i innych źródeł.

4. Majątek Krajowej Izby jest odrębny od majątków poszczególnych okręgowych izb. Majątkiem Krajowej Izby zarządza Krajowa Rada Izby, a majątkiem okręgowej izby zarządza właściwa okręgowa rada izby. Krajowa Izba nie odpowiada własnym majątkiem za zobowiązania okręgowych izb. Okręgowe izby nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania innych izb okręgowych ani Krajowej Izby.

5. Do prowadzenia gospodarki finansowej przez Izbę mają zastosowanie odrębne przepisy.

6. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Krajowej Izby są upoważnieni dwaj członkowie Prezydium Krajowej Rady Izby, w tym Prezes lub wiceprezes.

7. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu okręgowej izby są upoważnieni dwaj członkowie prezydium rady okręgowej izby, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.”.

 

§ 2.

 

1. Przepis § 8 ust. 4 stosuje się do członków organów Izby począwszy od członków organów wybranych  na okres kadencji rozpoczynającej się w roku 2018.

2. Osoby wybrane na okres kadencji na lata 2014-2018 na stanowiska wiceprzewodniczących organów Izby uważa się za wybrane na stanowiska zastępców przewodniczących tych organów.

 

§ 3.

 

Jednolity tekst statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 4.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały

.
Poprawiony: wtorek, 01 września 2015
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa