Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB > Uchwała Nr 22/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwała Nr 22/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r. PDF Drukuj Email
czwartek, 10 lipca 2008
Uchwała Nr 22/08
 
VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 czerwca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą Nr 13/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą nr 31/04 z dnia 19 czerwca 2004 r. oraz nr 36/06 z dnia 24 czerwca 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)    w § 1 wyrazy „Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221” zastępuje się wyrazami „z późniejszymi zmianami”;
2)    w § 2 w w ust.1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „roczne i kadencyjne”;
3)    w § 3:
a)     w ust. 1 po wyrazach „i 4-6” dodaje się wyraz „pozostałych”,
b)    ust.4 otrzymuje brzmienie:
„4.Członkowie okręgowej komisji rewizyjnej sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.”;
4)    w § 4:
a)    w ust.2 po wyrazach „rewizyjnej albo” dodaje się wyrazy „na wniosek”,
b)    w ust.5 w zdaniu drugim dodaje się wyrazy „i przesłany wraz z uchwałami do Krajowej Komisji Rewizyjnej”;
5)    w § 5 w ust.2 pkt 4 wyrazy „na nich” zastępuje się wyrazem „im”;
6)    w § 7 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2.Protokół z kontroli obejmujący wnioski i zalecenia oraz uchwały okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie przewodniczącemu okręgowej rady oraz przewodniczącemu Krajowej Komisji Rewizyjnej.”;
7)    § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów i w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Poprawiony: poniedziałek, 14 lipca 2008
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa