Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB > Uchwała Nr 21/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Okręgowych Rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała Nr 21/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Okręgowych Rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r. PDF Drukuj Email
czwartek, 10 lipca 2008

Uchwała Nr 21/08
 
VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 czerwca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Okręgowych Rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą Nr 5/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r. oraz Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:


1) w § 1 wyrazy „Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221” zastępuje się wyrazami „z późniejszymi zmianami”;

2) w § 2:
a) w pkt 12 wyraz „delegatury” zastępuje się wyrazem „placówki”,
b) w pkt 14 po wyrazie „organów” dodaje się wyraz „okręgowej” oraz po wyrazach „§ 8 ust.2 pkt” dodaje się wyrazy „1 i”;

3) w § 3 w ust. 1 po wyrazach „od 14 do 29” dodaje się wyraz „pozostałych”;

4) w § 4 w ust. 3 wyraz „wiceprzewodniczących” zastępuje się wyrazami „zastępców przewodniczącego”;

5) w § 5 w ust. 3 wyraz „wiceprzewodniczący” zastępuje się wyrazami „zastępca przewodniczącego”;

6) w § 6 wyraz „biura” zastępuje się wyrazem „placówki”;

7) w § 7:
a) w ust. 4 wyraz „wiceprzewodniczący” zastępuje się wyrazami „zastępca przewodniczącego”,
b) w ust. 6 wyraz „14” zastępuje się wyrazem „7”,
c) po ust. 10 dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu:
„11. Udział członków okręgowej rady w posiedzeniach rady jest obowiązkowy, a nieobecność wymaga usprawiedliwienia.
12. Jeżeli ktokolwiek ze składu okręgowej rady nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, przewodniczącemu okręgowej rady przysługuje prawo złożenia wniosku o jego odwołanie na najbliższym okręgowym zjeździe izby.”;

8) w § 8:
a) w ust.1 wyraz „trzy” zastępuje się wyrazem „dwa”,
b) w ust. 2 dodaje się wyrazy „i ust. 11”;

9) w § 9 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Członkowie okręgowej rady izby sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych. Przysługuje im zwrot kosztów, poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.”;

10) w § 10 w ust. 1 w zdaniu wprowadzającym po wyrazie „reprezentuje” dodaje się wyraz „okręgową”;

11) w § 11 wyraz „wiceprzewodniczących” zastępuje się wyrazami „zastępców przewodniczącego”;

12) w § 12 w ust.3 wyraz „agend” zastępuje się wyrazami „placówek terenowych”;

13) w § 15 w ust. 2 wyraz „wiceprzewodniczącego” zastępuje się wyrazami „zastępcę przewodniczącego”;

14) w § 16 wyraz „delegatur” zastępuje się wyrazem „placówek”;

15) w § 17:
a) w ust. 1 wyraz „wiceprzewodniczący” zastępuje się wyrazami „zastępca przewodniczącego”;
b) w ust. 2 wyraz „wiceprzewodniczącego” zastępuje się wyrazami „zastępcę przewodniczącego”;

16) w § 18 w ust. 4 skreśla się zdanie drugie;

17) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów i w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Poprawiony: poniedziałek, 14 lipca 2008
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa