Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB > Uchwała Nr 18/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała Nr 18/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r. PDF Drukuj Email
czwartek, 10 lipca 2008
Uchwała Nr 18/08
 
VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 czerwca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą Nr 6/03 z dnia 14 czerwca 2003 r. oraz uchwałą Nr 28 z dnia 19 czerwca 2004 r., uchwałą Nr 23/05 z dnia 18 czerwca 2005 r. oraz uchwałą nr 34/06 z dnia 24 czerwca 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 fragment „Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 240, poz. 2053” zastępuje się wyrazami „z późniejszymi zmianami”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)    ustawie o samorządach zawodowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami),
2)    ustawie – Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),
3)   Komisji Kwalifikacyjnej – należy przez to rozumieć Krajową Komisję Kwalifikacyjną,
4)    przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu i członkach – należy przez to rozumieć osoby tworzące Krajową Komisję Kwalifikacyjną, pełniące w niej określone funkcje,
5)    Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.”;

3) w § 3:
a) w ust. 1 skreśla się wyraz „Krajową” oraz po wyrazach „i 8-16” dodaje się wyraz „pozostałych”,
    b) w ust. 2 skreśla się wyraz „Krajowa”;

4) w § 4:
    a) w ust.1
        - w zdaniu wprowadzającym skreśla się wyraz „Krajowa”,
        - w pkt 1 po wyrazie „dotyczących” dodaje się wyrazy „wyjaśnienia decyzji co do treści”,
- w pkt 5 po wyrazie „Dyscyplinarnego” dodaje się wyrazy „oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej”, a po wyrazie „odpowiedzialności” – wyrazy „dyscyplinarnej i”,
- pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) przygotowuje projekty uchwał określonych w odrębnych przepisach i kieruje do rozpatrzenia i uchwalenia przez właściwe organy. Właściwe organy decydują o ostatecznym kształcie uchwał, których projekty przygotowała Komisja Kwalifikacyjna”,
- po pkt 8 dodaje się pkt 9 w następującym brzmieniu:
„9) orzeka w drodze decyzji o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego w razie nienależytego wykonywania czynności rzeczoznawcy budowlanego”,
    b) w ust.2 skreśla się wyraz „Krajowa”,
    c) w ust.3 skreśla się wyraz „Krajowej”,
d) w ust. 4 skreśla się wyraz „Krajowej” oraz wyraz „Krajową”, a po wyrazie „nadawania” dodaje się wyrazy „i pozbawiania”;

5) w § 5:
    a) w ust. 1 skreśla się wyraz „Krajowej”,
b) w ust. 2 skreśla się wyraz „Krajowa” i wyraz „Komisji” oraz dodaje się zdanie drugie i trzecie w następującym brzmieniu:
„Do kompetencji Prezydium należy:
        1) wykonywanie uchwał Komisji Kwalifikacyjnej,
        2) przygotowywanie projektów uchwał i planów działania,
        3) powoływanie zespołów o charakterze doraźnym,
    4) podejmowanie między posiedzeniami Komisji uchwał niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby.
    Uchwały Prezydium podjęte w zakresie jego działania mają czasowo moc uchwał Komisji Kwalifikacyjnej i są przedstawiane do zatwierdzenia Komisji na jej najbliższym posiedzeniu.”,
    c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych oraz przepisami wykonawczymi do ustawy – Prawo budowlane. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją oraz z wykonywaniem czynności w Komisji na zasadach określonych przez Krajową Radę Izby.”;

6) w § 6:
    a) w ust. 1 skreśla się wyraz „Krajowa” oraz wyraz „Krajowej”,
    b) po ust. 8 dodaje się ust. 9 o następującym brzmieniu:
    „9. Jeżeli członek Komisji Kwalifikacyjnej nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej może na najbliższym Krajowym Zjeździe zgłosić wniosek o jego odwołanie.”,
    c) po ust. 9 dodaje się ust. 10 o następującym brzmieniu:
    „10. Udział członków Komisji Kwalifikacyjnej w posiedzeniach Komisji jest obowiązkowy, a nieobecność wymaga usprawiedliwienia.”;

7) w § 7:
    a) w ust. 1:
- w zdaniu wprowadzającym skreśla się wyraz „Krajowej” oraz wyraz „Kwalifikacyjnej”, a po pierwszym wyrazie „Komisji”  dodaje się wyraz „Kwalifikacyjnej”,
- w pkt 4 skreśla się wyraz „Krajowej”,
    b) w ust. 4 skreśla się wyraz „Krajową”;

8) w § 8 w ust 3:
    a) w zdaniu wprowadzającym skreśla się wyraz „Krajowej”,
    b) w pkt 1 skreśla się wyraz „Krajowej”;

9) w § 9:
    a) w ust. 1 skreśla się wyraz „Krajowa”,
    b) w ust. 2 skreśla się dwukrotnie wyraz „Krajową”,
    c) dotychczasowy ust. 2a staje się ust. 3,
    d) dotychczasowy ust. 3 staje się ust. 4,
    e) dotychczasowy ust. 4 staje się ust. 5,
    f) dotychczasowy ust. 5 staje się ust. 6,
    g) w ust. 6 skreśla się wyraz „Krajową”,
    h) dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 7,
    i) w ust. 7 skreśla się wyraz „Krajowa”,
    j) po ust. 7 dodaje się ust. 8 o następującym brzmieniu:
    „8. Komisja Kwalifikacyjna lub powoływane spośród jej członków zespoły wykonuje czynności kontrolne w stosunku do działalności okręgowych komisji kwalifikacyjnych.”;

10) w § 10 w ust.2 wyraz „zastępców” zastępuje się wyrazem „wiceprzewodniczących”;

11) w § 12:
a) w ust. 1 skreśla się pierwszy wyraz „Krajowej”,
b) w ust.2 wyrazy „w ramach” zastępuje się wyrazem „z”;

12) po § 12 dodaje się § 13 w brzmieniu:
„13. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych, w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Kodeksie postępowania administracyjnego.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Poprawiony: poniedziałek, 14 lipca 2008
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa