Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB > Uchwała Nr 16/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała Nr 16/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r. PDF Drukuj Email
czwartek, 10 lipca 2008
Uchwała Nr 16/08

 

VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 20 czerwca 2008 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą nr 4/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą nr 26/04 z dnia 19 czerwca 2004 r. oraz uchwałą nr 32/06 z dnia 24 czerwca 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 wyrazy „Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221” zastępuje się wyrazami „z późniejszymi zmianami”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie –należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o  samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.),
2) Izbie –należy przez to rozumieć Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa,
3) Zjeździe –należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
4)Radzie –należy przez to rozumieć Krajową Radę Izby,
5) Prezydium –należy przez to rozumieć Prezydium Krajowej Rady Izby,
6) Prezesie, wiceprezesie, sekretarzu, skarbniku i członkach – należy przez to rozumieć odpowiednie osoby tworzące Krajową Radę Izby i pełniące w niej określone funkcje.”;

3) w § 3:
    a) w wierszu 1 skreśla się wyraz „Krajowa” oraz wyraz „Izby”,
    b) w wierszu 3 skreśla się wyraz „Krajowego”,
    c) w pkt 1 skreśla się wyraz „Krajowego” oraz wyraz „Izby”,
    d) w pkt 3 po wyrazie „zakresu” dodaje się wyraz „działania”,
    e) w pkt 3 w wierszu 3 skreśla się wyraz „Krajowej” oraz wyraz „Izby”,
    f) w pkt 3 w wierszu 4 skreśla się wyraz „Krajową” oraz wyraz „Izby”,
    g) w pkt 7 skreśla się wyraz „Krajowemu”,
h) w pkt 11 skreśla się wyraz „Krajowy”, wyraz „Krajową” oraz dwukrotnie wyraz „Izby”,
i) w pkt 12 skreśla się wyraz „Krajowy”, wyraz „Krajową” oraz dwukrotnie wyraz „Izby”,
j) w pkt 14 skreśla się wyraz „Krajowej”,
k) w pkt 18  wyraz „określanych” zastępuje się wyrazem „określonych” oraz po wyrazach „§ 8 ust.1 pkt” dodaje się wyrazy „1 i”,
l) w pkt 19 skreśla się wyraz „Krajowej”,
ł) w pkt 21 skreśla się wyraz „Krajowy” oraz wyraz „Izby”,
m) w pkt 22 skreśla się wyraz „Krajowy” oraz wyraz „Izby”,
n) w pkt 23 skreśla się wyraz „Krajowy” oraz wyraz „Izby”,
o) w pkt 25 skreśla się wyraz „Krajowej”,
p) po pkt 25 dodaje się pkt 26 o następującym brzmieniu:
„26) rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy organami Krajowej i okręgowych izb nie zastrzeżone do właściwości innych organów.”;

4) w § 4:
a) w ust. 1 skreśla się wyraz „Krajowa”, wyraz „Krajowy” oraz dwukrotnie wyraz „Izby”,
b) w ust. 1 po wyrazach „do 40” dodaje się wyraz „pozostałych”,
    c) w ust. 2 w wierszu 1 skreśla się wyraz „ Krajowa” oraz wyraz „Izby”,
    d) w ust. 2 w wierszu 2 i 3 skreśla się wyrazy „Krajowej Rady Izby”,
    e) skreśla się ust.3;

5) w § 5:
    a) w ust. 1 skreśla się wyraz „Krajowej” oraz wyraz „Izby”,
    b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „Krajowej Rady Izby”,
    c) w ust. 5 skreśla się wyraz „Krajowa”, wyraz „Izby” oraz wyrazy „lub postanowień”;

6) w § 6:
    a) w ust. 1 w zdaniu wprowadzającym skreśla się wyrazy „Krajowej Rady Izby”,
    b) w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyraz „Krajowej” oraz wyraz „Izby”,
    c) w ust. 1 w pkt 5 skreśla się wyraz „Krajowej” oraz wyraz „Izby”,
    d) w ust. 1 w pkt 6 skreśla się wyraz „Krajowej” oraz wyraz „Izby”,
    e) w ust. 2 w wierszu 1 skreśla się wyrazy „Krajowej Rady Izby”,
    f) w ust. 2 w wierszu 2 i 3 skreśla się dwukrotnie wyraz „Krajowej”,
    g) w ust. 3 skreśla się wyraz „Krajowej” oraz wyraz „Izby”;

7) w § 7:
    a) w ust. 1 skreśla się wyraz „Krajowej” oraz wyraz „Izby”,
    b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „Krajowej Rady Izby”,
    c) w ust. 3 w pkt 2 w wierszu 1 skreśla się wyrazy „Krajowej Rady”,
    d) w ust. 3 w pkt 2 w wierszu 2 skreśla się wyrazy „Krajowej Rady”,
    e) w ust. 6 skreśla się wyraz „Krajowej” oraz wyraz „Izby”,
    f) w ust. 9 w wierszu 1 skreśla się wyraz „Krajowej” oraz wyraz „Izby”,
    g) po ust. 10 dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu:
    „11. Udział członków Rady w posiedzeniach Rady jest obowiązkowy, a nieobecność wymaga usprawiedliwienia.
12. Jeżeli ktokolwiek ze składu Rady nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, Prezesowi przysługuje prawo złożenia wniosku o jego odwołanie na najbliższym Zjeździe.”;

8) w § 8:
    a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „Krajowej Rady Izby” oraz wyraz „trzy” zastępuje się wyrazem „dwa”,
    b) w ust. 2 skreśla się wyraz „Rady” oraz na końcu dodaje się wyrazy „i ust.11”;

9) w § 9:
    a) w ust. 1 skreśla się wyraz „Krajowym” oraz wyraz „Izby”,
    b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: ”Członkowie Rady sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy.”;

10) w § 10:
a) w ust. 1 w zdaniu wprowadzającym skreśla się występujące po wyrazie „Prezes” wyrazy „Krajowej Rady” oraz występujący po wyrazie „pracami” wyraz „Krajowej”,
b) w ust. 1 w pkt 9 skreśla się wyraz „Krajowej”, wyraz „Krajowym” oraz dwukrotnie wyraz „Izby”,
c) w ust. 2 skreśla się wyrazy „Krajowej Rady”;

11) w § 11:
    a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    „1. Rada, na wniosek Prezesa ustala zakres zadań i kompetencji wiceprezesów i poszczególnych członków Rady.”,
    b) w ust. 2 skreśla się wyraz „Krajowej”;

12) w § 12 w ust. 3 skreśla się wyraz „Rady”;

13) w § 13 w ust. 1 w zdaniu wprowadzającym skreśla się wyraz „Krajowej”;

14)  w § 14:
    a) w ust. 1 w wierszu 1 skreśla się występujące na początku zdania wyrazy „Krajowa Rada Izby”,
    b) w ust. 1 w wierszu 1 po wyrazie „finansowo-gospodarczą” dodaje się wyraz „Rada”,
    c) w ust. 1 w wierszu 2 skreśla się wyraz „Krajowy” oraz wyraz „Izby”,
    d) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zjazd uchwala budżet na następny rok kalendarzowy.”,
e) w ust. 3 skreśla się wyraz „Krajowej” oraz wyrazy „Krajowej Rady”,
f) w ust. 4 skreśla się wyraz „Krajowa”

15) w § 15 w ust. 1 skreśla się wyraz „Krajowej”;

16) w § 16:
    a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „Krajowej Rady”,
    b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „Krajowej Rady” oraz wyraz „Krajowy” i wyraz „Izby”;

17) w     § 17:
    a) w ust. 2 skreśla się wyraz „Rady”’,
    b) w ust. 4 skreśla się wyraz „Krajowej”.

18) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie, w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Kodeksie postępowania administracyjnego.”.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Poprawiony: poniedziałek, 14 lipca 2008
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa