Uchwała Nr 15/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r. Drukuj
czwartek, 10 lipca 2008
Uchwała Nr 15/08

 

VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 20 czerwca 2008 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącym załącznik do uchwały nr 1 z dnia 27 września 2002 r. I Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionej uchwałą Nr 3/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą nr 25/04 z dnia 19 czerwca 2004 r. oraz uchwałą Nr 31/06 z dnia 24 czerwca 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.    Jednostkami organizacyjnymi samorządu zawodowego są:
1) Krajowa Izba Inżynierów Budownictwa,
2) okręgowe izby inżynierów budownictwa.”;

2)    w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
    „3.    Krajowa Rada PIIB określa liczbę, nazwę i obszar działania okręgowych izb. Siedzibą okręgowej izby jest miasto będące siedzibą wojewody.”;

3)    w § 3 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „samorządu zawodowego inżynierów budownictwa” zastępuje się wyrazem „Izby”;
    
4)    w § 4:
a) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Członkowie okręgowych izb są członkami Izby.”,
b) skreśla się ust. 5;

5)    w § 6 w ust 1 wyrazy „i odznak przyjętych” zastępuje się wyrazami „oraz przyznawania nagród i odznak ustanowionych”;

6)    w § 7 w ust. 1 w pkt 6 wyraz „przyjętych” zastępuje się wyrazem „ustanowionych”;

7)  w § 9:
    a) dotychczasowy ust. 1a staje się ust. 2. W zdaniu 2 wyrazy „Pełnienie funkcji” zastępuje się wyrazem „Członkostwo”,
    b) dotychczasowy ust. 2 staje się ust. 3. Wyraz „Organa” zastępuje się wyrazem „Organy”,
    c) dotychczasowy ust. 3 staje się ust. 4 i otrzymuje brzmienie:
    „4.     Funkcję Prezesa Krajowej Rady, przewodniczących okręgowych rad, przewodniczących organów krajowych i okręgowych oraz krajowego i okręgowego rzecznika koordynatora odpowiedzialności zawodowej można sprawować przez dwie kolejne kadencje. Ponowny wybór może nastąpić po przerwie minimum jednej pełnej czteroletniej kadencji.”;

8)    w § 10:
    a) w ust. 3 skreśla się wyrazy „przy czym zasady wyboru delegatów na pierwszy zjazd określa Komitet Organizacyjny Izby”,
    b) dotychczasowy ust. 10a staje się ust. 11,
    c) dotychczasowy ust. 11 staje się ust. 12,
    d) po ust. 12 dodaje się ust. 13 o następującym brzmieniu:
    „13. W razie odwołania członka organu Izby w trakcie kadencji organu lub wygaśnięcia mandatu członka organu w inny sposób zjazd odpowiednio uzupełnia skład organu lub zmniejsza odpowiednio liczbę członków organu. Członek organu powołany w trakcie kadencji organu pełni funkcję do czasu zakończenia kadencji organu.”,
    e) dotychczasowy ust. 12 staje się ust. 14,
    f) po ust.14 dodaje się ust. 15 o następującym brzmieniu:
„15. Krajowy Zjazd na wniosek ministra właściwego do spraw architektury i budownictwa lub ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej lub Krajowej Rady uchyla sprzeczne z prawem uchwały okręgowych zjazdów.”;

9) w § 11:
    a) w ust. 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:
    „Krajowa Rada uchyla uchwały Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa,  o którym mowa w art. 61 ustawy.”,
    b) dotychczasowy ust. 1a staje się ust. 2 i dodaje się w nim zdanie drugie w brzmieniu:
    „Spory kompetencyjne, których stroną jest Krajowa Rada rozstrzyga Krajowy Zjazd.”,
    c) dotychczasowy ust. 2 staje się ust. 3, po wyrazach „Prezes i” dodaje się wyraz „pozostali”,
    d) dotychczasowy ust. 3 staje się ust. 4,
    e) dotychczasowy ust. 4 staje się ust. 5,
    f) dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu:
    „W skład okręgowej rady wchodzą: przewodniczący i pozostali członkowie.”,
    g) dotychczasowy ust. 5 staje się ust. 7,
    h) dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 8,
    i) w ust. 8:
        - dodaje się zdanie pierwsze w brzmieniu: „Prezydium okręgowej rady działa w imieniu okręgowej rady.”,
        - zdanie pierwsze staje się zdaniem drugim,
- w zdaniu drugim wyraz „wiceprzewodniczący” zastępuje się wyrazami „zastępcy przewodniczącego”, po wyrazie „sekretarz” dodaje się wyrazy „ i jego zastępca”, po wyrazie „skarbnik” dodaje się wyrazy „ i jego zastępca”;

10) w § 12 w ust.2 po wyrazach „przewodniczący i” dodaje się wyraz „pozostali”;

11) w § 13:
a) w ust.2 po wyrazach „przewodniczący i” dodaje się wyraz „pozostali”,
b) w ust. 3 po wyrazie „członkowie” dodaje się wyrazy „w liczbie określonej przez Komisję.”;

12)    w § 14:
    a) po ust. 1 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:
    „2. W skład Krajowego Sądu Dyscyplinarnego wchodzą: przewodniczący i pozostali członkowie.”,
    b) dotychczasowy ust. 2 staje się ust. 3,
    c) dotychczasowy ust. 3 staje się ust. 4,
    d) dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:
    „5. W skład okręgowego sądu dyscyplinarnego wchodzą: przewodniczący i pozostali członkowie.”,
    e) dotychczasowy ust. 4 staje się ust. 6;

13) w § 15:
a) w ust.1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej jest wybierany zgodnie z ustawą i regulaminem wyborów.”,
b) w ust.2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej jest wybierany zgodnie z ustawą i regulaminem wyborów.”;

14) w § 16 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Członek Izby ma prawo:
1) korzystać z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia właściwych warunków wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
2) korzystać z ochrony i pomocy prawnej Izby,
3) korzystać z działalności samopomocowej, której zakres regulują właściwe izby.”;

15) w § 18 wyrazy „w tym działalność związaną z pomocą członkom w realizacji obowiązku ubezpieczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy” zastępuje się wyrazami „na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez okręgową radę izby.”;

16) w § 19 wyrazy „określają odrębne regulaminy uchwalone przez Krajową Radę Izby” zastępuje się wyrazami „określa z uwzględnieniem przepisów ustawy, regulamin uchwalony przez Krajową Radę Izby.”;

17) w § 20:
    a) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
    „3. Krajowa Rada Izby może określić regulamin postępowania przy rozstrzyganiu sporów, o których mowa w ust. 1.”,
    b) po ust.3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
    „4. Krajowa Rada Izby może utworzyć w Izbie sąd arbitrażowy i określić jego organizację oraz zasady i tryb postępowania przy rozstrzyganiu sporów.”,
    c) po ust.4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
    „5. Rozstrzygnięcia organów Izby w sprawach indywidualnych doręcza się stronom postępowania. Pozostałe uchwały organów Izby podaje się do wiadomości członków poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej Izby.”;

18) w § 21:
    a) w ust. 5 po wyrazie „imieniu” dodaje się wyraz „Krajowej”,
    b) w ust. 6 po wyrazie „oświadczeń” dodaje się wyrazy „w zakresie praw i obowiązków majątkowych” oraz wyraz „wiceprzewodniczący” zastępuje się wyrazami „zastępca przewodniczącego”.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Poprawiony: poniedziałek, 14 lipca 2008