Uchwała Nr 14/08 - w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2007 z dnia 20 czerwca 2008 r. Drukuj
czwartek, 10 lipca 2008
Uchwała Nr 14/08
 
VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2007.



Na podstawie art. 31 pkt 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Poprawiony: poniedziałek, 14 lipca 2008