Uchwała Nr 31/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwaz dnia 24 czerwca 2006 r. Drukuj
piątek, 07 lipca 2006

 

Uchwała Nr 31/06

 

V Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 24 czerwca 2006 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącym załącznik do uchwały nr 1 z dnia 27 września 2002 r. I Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionej uchwałą Nr 3/03 z dnia 14 czerwca 2003 r. oraz uchwałą nr 25/04 z dnia 19 czerwca 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W §9 po ust.1 dodaje się ust.1a w brzmieniu:

 

„1a. Kadencja organów Izby kończy się z chwilą wyboru przez sprawozdawczo – wyborczy zjazd Izby organów na kolejną kadencję. Pełnienie funkcji w organie kończy się wraz z zakończeniem kadencji.”;

2) W §10:

a) w ust.6 po wyrazie „zwołany” dodaje się wyrazy „i odbyć się”.

b) po ust.10 dodaje się ust.10a w brzmieniu:

 

„10a. Nadzwyczajny okręgowy zjazd izby powinien być zwołany i odbyć się w terminie do 2 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku.”;

c) po ust.11 dodaje się ust.12 w brzmieniu:

 

„12. Kworum niezbędne do podejmowania uchwał zjazdu jest liczone od liczby delegatów będących w dniu zjazdu członkami izby niezawieszonymi w prawach członka.”;

3) W §11:

a) po ust.1 dodaje się ust.1a w brzmieniu:

 

„1a. Krajowa Rada Izby rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy organami Krajowej Izby i organami okręgowych izb, nie zastrzeżone do właściwości innych organów.”;

 

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezydium Krajowej Rady Izby działa w imieniu Krajowej Rady. Prezydium Krajowej Rady Izby stanowią: Prezes, wiceprezesi, sekretarz i jego zastępca, skarbnik i jego zastępca oraz członkowie w liczbie określonej przez Krajową Radę.”;

 

4) W §14:

a) ust.1otrzymuje brzmienie:

 

„1. Krajowy Sąd Dyscyplinarny Izby rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej jako sąd II instancji w sprawach członków okręgowych izb i jako sąd I instancji w sprawach członków organów Krajowej Izby i organów okręgowych izb. Krajowy Sąd Dyscyplinarny Izby jest wybierany zgodnie z ustawą i jego regulaminem wyborów.”;

 

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:

 

„3.Okręgowy sąd dyscyplinarny izby rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej jako sąd I instancji w sprawach członków okręgowych izb. Okręgowy sąd dyscyplinarny izby jest wybierany zgodnie z ustawą i jego regulaminem wyborów.”;

 

5) w § 15 ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Krajowy rzecznik wybrany największą liczbą głosów koordynuje pracę pozostałych krajowych rzeczników.

4. Okręgowy rzecznik wybrany największą liczbą głosów koordynuje pracę pozostałych okręgowych rzeczników w danej izbie okręgowej.”;

6) §17otrzymuje brzmienie:

„§17. Członek Izby jest zobowiązany do:

1) przestrzegania zasad etyki zawodowej,

2) przestrzegania przepisów Izby,

3) przestrzegania uchwał organów Izby,

4) wnoszenia składek członkowskich na zasadach przyjętych uchwałą Krajowego Zjazdu Izby,

5) posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.”;

7) §19 otrzymuje brzmienie:

„§19. Tryb przyjmowania, zawieszania, skreślania członków izby oraz wznawiania członkostwa określają odrębne regulaminy uchwalone przez Krajową Radę Izby.”;

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: sobota, 06 marca 2010