Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB > Uchwała Nr 32/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa<br>z dnia 24 czerwca 2006 r.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała Nr 32/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa<br>z dnia 24 czerwca 2006 r. PDF Drukuj Email
piątek, 07 lipca 2006

 

Uchwała Nr 32/06

 

V Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 24 czerwca 2006 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W regulaminie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą nr 4/03 z dnia 14 czerwca 2003 r. oraz uchwałą nr 26/04 z dnia 19 czerwca 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.),

- Izbie - należy przez to rozumieć Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa,

- Zjeździe - należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

- Radzie - należy przez to rozumieć Krajową Radę Izby,

- Prezydium - należy przez to rozumieć Prezydium Krajowej Rady Izby,

- Prezesie, wiceprezesie, sekretarzu, skarbniku i członkach - należy przez to rozumieć odpowiednie osoby tworzące Krajową Radę Izby i pełniące w niej określone funkcje.

2. Do spraw nienormowanych ustawą i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami, z wyłączeniem postępowania dyscyplinarnego, mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.”;

 

2) skreślony (w związku z odrzuceniem projektowanej treści przy głosowaniu poprawek do statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nie został Zjazdowi przedstawiony);

 

3) W § 7 ust.8 otrzymuje brzmienie:

 

„8. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje sekretarz Rady. Protokół powinien być udostępniony członkom Rady przed następnym posiedzeniem Rady i na nim przyjęty. Punkt dotyczący przyjęcia protokołu umieszcza się w porządku obrad posiedzenia Rady. Przyjęte do protokołu poprawki odnotowuje się w kolejnym protokole.”;

 

4) W § 9 w ust.3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Funkcje w Krajowej Radzie Izby jej członkowie sprawują zgodnie z art.44 ustawy. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.”;

 

5) W §10 w ust.1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

 

„1. Prezes Krajowej Rady reprezentuje Izbę i kieruje pracami Krajowej Rady, a w szczególności:”.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: środa, 02 sierpnia 2006
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa