Uchwała Nr 6/07 - w sprawie kodeksu zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa<br>z dnia 2 lutego 2007 r. Drukuj
poniedziałek, 19 lutego 2007
Załączniki:
Załącznik 1 

Uchwała Nr 6/07

 

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 2 lutego 2007 r.

 

w sprawie kodeksu zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Uchwala się kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Traci moc kodeks etyczny postępowania zawodowego członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalony przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..
Poprawiony: poniedziałek, 19 lutego 2007