Uchwała nr 9/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. BIM. Drukuj
czwartek, 12 września 2019

Uchwała nr 9/R/19
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 4 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. BIM.

 
Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) oraz § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.

W uchwale  nr 23/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. BIM wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Mazowiecka OIIB Tomasz Piotrowski”.

 

2) w § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcję Przewodniczącego Zespołu będzie pełnił kol. Tomasz Piotrowski.”,

 

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji zadania, o którym mowa w § 2, ustala się na 31 grudnia 2019 r.”.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: czwartek, 12 września 2019