Uchwała nr 5/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wersji elektronicznej Inżyniera Budownictwa. Drukuj
środa, 05 czerwca 2019

                                                                                                                       

Uchwała nr 5/R/19

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie wersji elektronicznej Inżyniera Budownictwa.

 

Na podstawie § 13 ust. 9 i § 14 zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz uwzględniając wyniki ankiety w sprawie wprowadzenia wersji elektronicznej Inżyniera Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Upoważnia się Prezesa i Skarbnika Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do zawarcia z Wydawnictwem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o. aneksu do  umowy na wydawanie miesięcznika Inżynier Budownictwa, polegającego na wydawaniu miesięcznika Inżynier Budownictwa w formie elektronicznej w nakładzie 16 000 egzemplarzy poczynając od dnia 1.07.2019 r. w cenie do 1,00 zł netto za każdy egzemplarz i zmniejszenia o taką samą ilość nakładu miesięcznika Inżynier Budownictwa wydawanego w wersji papierowej.

 

2. Krajowa Izba obciąży okręgowe izby kosztami wydawania miesięcznika Inżynier Budownictwa niezależnie od wersji w wysokości 1,60 zł netto za każdy egzemplarz wysłany do członka danej okręgowej izby.

 

3. Środki finansowe uzyskane przez Krajową Izbę w wyniku obniżenia kosztów wydawania i kolportażu Inżyniera Budownictwa, wynikające z wydawania części nakładu w wersji elektronicznej zostaną przeznaczone przez Krajową Izbę na przyspieszenie spłat zobowiązań Krajowej Izby wobec izb okręgowych.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Skarbnikowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Poprawiony: czwartek, 12 września 2019