Uchwała nr 25/R/09 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 14 października 2009 r. w sprawie uchylenia uchwał. Drukuj
wtorek, 20 października 2009
załącznik nr 1 do uchwały
załącznik nr 2 do uchwały
załącznik nr 3 do uchwały

 
Uchwała nr 25/R/09
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 14 października  2009 r.
w sprawie uchylenia uchwał.


Na podstawie art. 33 pkt 15 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Uchyla się sprzeczne z prawem oraz uchwałami samorządu zawodowego:

1)    uchwałę Nr 3/P/2005 Prezydium Rady Okręgowej Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Zielonej Górze z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wypłacania ryczałtów za ekwiwalent utraconych wynagrodzeń,
2)    uchwałę Nr 4/P/2005 Prezydium Rady Okręgowej Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Zielonej Górze z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wypłacania ryczałtów za ekwiwalent utraconych wynagrodzeń,
3)    uchwałę Nr 1/P/2005 Prezydium Rady Okręgowej Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2005 r.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwałą Nr 3/P/2005 Prezydium Rady Okręgowej Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Zielonej Górze z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wypłacania ryczałtów za ekwiwalent utraconych wynagrodzeń prezydium rady okręgowej postanowiło o wypłacie ekwiwalentów o nieustalonej wysokości dla członków władz OIIB od 1 lipca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Uchwała nie została zatwierdzona przez okręgową radę ani nie miała pokrycia w budżecie izby okręgowej. Okręgowa rada nie upoważniła prezydium do jej podjęcia a wskazane podstawy prawne jej podjęcia wskazują na sfałszowanie jej treści (powołanie się w dniu 1 marca 2005 r. na uchwałę Krajowego Zjazdu z 18 czerwca 2005 r.).

Uchwałą Nr 4/P/2005 Prezydium Rady Okręgowej Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Zielonej Górze z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wypłacania ryczałtów za ekwiwalent utraconych wynagrodzeń prezydium rady okręgowej postanowiło o wypłacie z datą wsteczną ekwiwalentów o nieustalonej wysokości dla członków władz OIIB od 1 stycznia 2002 r. do 30 czerwca 2005 r.

Uchwała nie została zatwierdzona przez okręgową radę ani nie miała pokrycia w budżecie izby okręgowej. Okręgowa rada nie upoważniła prezydium do jej podjęcia a wskazane podstawy prawne jej podjęcia wskazują na sfałszowanie jej treści (powołanie się w dniu 1 marca 2005 r. na uchwałę Krajowego Zjazdu z 18 czerwca 2005 r.).

Uchwałę Nr 1/P/2005 Prezydium Rady Okręgowej Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2005 r.  ustaliła kwoty należne z tytułu ryczałtów za nieustalony okres oraz ustaliła zasady ich wypłacenia w sytuacji likwidacji okręgowej izby oraz ustaliła sposób zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność izby.

Uchwała nie ma podstawy prawnej, nie została zatwierdzona przez okręgową radę ani nie miała pokrycia w budżecie izby okręgowej.

Wszystkie powyższe uchwały zostały podjęte bez podstawy prawnej i przez organ nie posiadający kompetencji do rozstrzygania w sprawach ryczałtów i ekwiwalentów.

Kompetencje prezydium okręgowej rady określa § 5 regulaminu okręgowych rad. Przepis ten nie zawiera w katalogu kompetencji prezydium możliwości gospodarowania funduszami i zarządzania majątkiem izby z przekroczeniem granic określonych w budżecie i zaciągania zobowiązań bez upoważnienia okręgowej rady.

Okręgowa rada nie udzieliła upoważnienia prezydium do podejmowania uchwał dotyczących ryczałtów i ekwiwalentów.

Ponadto stosownie do § 5 ust.2 regulaminu okręgowych rad wymagają zatwierdzenia przez okręgową radę, co nie nastąpiło i powoduje ich prawną bezskuteczność. Uchwał zatwierdzających nie ma w archiwum izby okręgowej, nie zostały także przekazane Krajowej Radzie ani ministrowi właściwemu.

Stosownie do § 15 regulaminu okręgowych rad zaciąganie zobowiązań przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem następuje na podstawie uchwały rady, której w omawianych kwestiach nie było.
Należy też wskazać, że uchwała z dnia 28 czerwca 2005 r. mimo iż została podjęta 3 miesiące po uchwałach nr 3 i 4 nosi numer 1, co wskazuje na możliwość jej sfałszowania.
Także uchwały nr 3 i 4 noszą znamiona sfałszowania. Datą ich podjęcia jest 1 marca 2005 r. podczas gdy w podstawie prawnej powołują się na uchwałę IV Krajowego Zjazdu , który odbył się w Warszawie w dniach 17-18 czerwca 2005 r. W dniu 1 marca 2005 r. nie tylko nie było uchwał podjętych w czerwcu 2005 r. ale nawet ich projektów i nie mogły być one powołane w treści uchwały podejmowanej w dniu 1 marca 2005 r.
Ponadto zasady gospodarki finansowej uchwalone zostały uchwałą Nr 16/05 IV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, która stosownie do jej § 2 weszła w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i nie mogła być stosowana w okresie 1 stycznia 2002-31 grudnia 2005 r. jak to wynika z uchwał.
Przed powyższą uchwałą obowiązywały inne uchwały Krajowego Zjazdu – Uchwała Nr 15/04 III Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby oraz uchwalenia jej budżetu na rok 2004 która w pkt IV.5 wskazywała, że zasady wypłacania ekwiwalentów o których mowa wyżej zawarte są w Zasadach Wynagradzania Członków Organów PIIB (uchwała 3/R/03).

    Wszystkie te uchwały wskazują, że ekwiwalenty i ryczałty są wypłacane zgodnie z możliwościami izb okręgowych, w ramach kwot przeznaczonych na ten cel w budżecie okręgowej izby w wysokości nie wyższej od określonej przez Krajowy Zjazd i na podstawie uchwały okręgowej rady określającej konkretną ich wysokość.

    W Lubuskiej OIIB z siedzibą Zielonej Górze żaden z powyższych warunków nie został spełniony.

Analiza przedmiotowych uchwał wskazuje jednoznacznie na brak podstaw prawnych i kompetencji do ich podjęcia, uzasadnione podejrzenie ich sfałszowania oraz cel – wyłudzenie nienależnych środków finansowych po likwidacji izby z siedzibą w Zielonej Górze.

Z powyższych przyczyn sprzeczne z prawem są w/w uchwały Prezydium Okręgowej Rady i koniecznym stało się ich uchylenie.

Mając powyższe na względzie rozstrzygnięto jak w uchwale.

.
Poprawiony: wtorek, 20 października 2009