Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r. > Uchwała nr 25/R/09 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 14 października 2009 r. w sprawie uchylenia uchwał.

 

Krajowa Rada

Regulaminy KR PIIB
Terminarz posiedzeń
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020 r.
Uchwała nr 25/R/09 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 14 października 2009 r. w sprawie uchylenia uchwał. PDF Drukuj Email
wtorek, 20 października 2009
 
Uchwała nr 25/R/09
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 14 października  2009 r.
w sprawie uchylenia uchwał.


Na podstawie art. 33 pkt 15 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Uchyla się sprzeczne z prawem oraz uchwałami samorządu zawodowego:

1)    uchwałę Nr 3/P/2005 Prezydium Rady Okręgowej Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Zielonej Górze z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wypłacania ryczałtów za ekwiwalent utraconych wynagrodzeń,
2)    uchwałę Nr 4/P/2005 Prezydium Rady Okręgowej Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Zielonej Górze z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wypłacania ryczałtów za ekwiwalent utraconych wynagrodzeń,
3)    uchwałę Nr 1/P/2005 Prezydium Rady Okręgowej Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2005 r.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwałą Nr 3/P/2005 Prezydium Rady Okręgowej Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Zielonej Górze z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wypłacania ryczałtów za ekwiwalent utraconych wynagrodzeń prezydium rady okręgowej postanowiło o wypłacie ekwiwalentów o nieustalonej wysokości dla członków władz OIIB od 1 lipca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Uchwała nie została zatwierdzona przez okręgową radę ani nie miała pokrycia w budżecie izby okręgowej. Okręgowa rada nie upoważniła prezydium do jej podjęcia a wskazane podstawy prawne jej podjęcia wskazują na sfałszowanie jej treści (powołanie się w dniu 1 marca 2005 r. na uchwałę Krajowego Zjazdu z 18 czerwca 2005 r.).

Uchwałą Nr 4/P/2005 Prezydium Rady Okręgowej Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Zielonej Górze z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wypłacania ryczałtów za ekwiwalent utraconych wynagrodzeń prezydium rady okręgowej postanowiło o wypłacie z datą wsteczną ekwiwalentów o nieustalonej wysokości dla członków władz OIIB od 1 stycznia 2002 r. do 30 czerwca 2005 r.

Uchwała nie została zatwierdzona przez okręgową radę ani nie miała pokrycia w budżecie izby okręgowej. Okręgowa rada nie upoważniła prezydium do jej podjęcia a wskazane podstawy prawne jej podjęcia wskazują na sfałszowanie jej treści (powołanie się w dniu 1 marca 2005 r. na uchwałę Krajowego Zjazdu z 18 czerwca 2005 r.).

Uchwałę Nr 1/P/2005 Prezydium Rady Okręgowej Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2005 r.  ustaliła kwoty należne z tytułu ryczałtów za nieustalony okres oraz ustaliła zasady ich wypłacenia w sytuacji likwidacji okręgowej izby oraz ustaliła sposób zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność izby.

Uchwała nie ma podstawy prawnej, nie została zatwierdzona przez okręgową radę ani nie miała pokrycia w budżecie izby okręgowej.

Wszystkie powyższe uchwały zostały podjęte bez podstawy prawnej i przez organ nie posiadający kompetencji do rozstrzygania w sprawach ryczałtów i ekwiwalentów.

Kompetencje prezydium okręgowej rady określa § 5 regulaminu okręgowych rad. Przepis ten nie zawiera w katalogu kompetencji prezydium możliwości gospodarowania funduszami i zarządzania majątkiem izby z przekroczeniem granic określonych w budżecie i zaciągania zobowiązań bez upoważnienia okręgowej rady.

Okręgowa rada nie udzieliła upoważnienia prezydium do podejmowania uchwał dotyczących ryczałtów i ekwiwalentów.

Ponadto stosownie do § 5 ust.2 regulaminu okręgowych rad wymagają zatwierdzenia przez okręgową radę, co nie nastąpiło i powoduje ich prawną bezskuteczność. Uchwał zatwierdzających nie ma w archiwum izby okręgowej, nie zostały także przekazane Krajowej Radzie ani ministrowi właściwemu.

Stosownie do § 15 regulaminu okręgowych rad zaciąganie zobowiązań przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem następuje na podstawie uchwały rady, której w omawianych kwestiach nie było.
Należy też wskazać, że uchwała z dnia 28 czerwca 2005 r. mimo iż została podjęta 3 miesiące po uchwałach nr 3 i 4 nosi numer 1, co wskazuje na możliwość jej sfałszowania.
Także uchwały nr 3 i 4 noszą znamiona sfałszowania. Datą ich podjęcia jest 1 marca 2005 r. podczas gdy w podstawie prawnej powołują się na uchwałę IV Krajowego Zjazdu , który odbył się w Warszawie w dniach 17-18 czerwca 2005 r. W dniu 1 marca 2005 r. nie tylko nie było uchwał podjętych w czerwcu 2005 r. ale nawet ich projektów i nie mogły być one powołane w treści uchwały podejmowanej w dniu 1 marca 2005 r.
Ponadto zasady gospodarki finansowej uchwalone zostały uchwałą Nr 16/05 IV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, która stosownie do jej § 2 weszła w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i nie mogła być stosowana w okresie 1 stycznia 2002-31 grudnia 2005 r. jak to wynika z uchwał.
Przed powyższą uchwałą obowiązywały inne uchwały Krajowego Zjazdu – Uchwała Nr 15/04 III Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby oraz uchwalenia jej budżetu na rok 2004 która w pkt IV.5 wskazywała, że zasady wypłacania ekwiwalentów o których mowa wyżej zawarte są w Zasadach Wynagradzania Członków Organów PIIB (uchwała 3/R/03).

    Wszystkie te uchwały wskazują, że ekwiwalenty i ryczałty są wypłacane zgodnie z możliwościami izb okręgowych, w ramach kwot przeznaczonych na ten cel w budżecie okręgowej izby w wysokości nie wyższej od określonej przez Krajowy Zjazd i na podstawie uchwały okręgowej rady określającej konkretną ich wysokość.

    W Lubuskiej OIIB z siedzibą Zielonej Górze żaden z powyższych warunków nie został spełniony.

Analiza przedmiotowych uchwał wskazuje jednoznacznie na brak podstaw prawnych i kompetencji do ich podjęcia, uzasadnione podejrzenie ich sfałszowania oraz cel – wyłudzenie nienależnych środków finansowych po likwidacji izby z siedzibą w Zielonej Górze.

Z powyższych przyczyn sprzeczne z prawem są w/w uchwały Prezydium Okręgowej Rady i koniecznym stało się ich uchylenie.

Mając powyższe na względzie rozstrzygnięto jak w uchwale.

.
Poprawiony: wtorek, 20 października 2009
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa