Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r. > Uchwała nr 6/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 21 marca 2007 r.w sprawie uchylenia uchwały

 

Krajowa Rada

Regulaminy KR PIIB
Terminarz posiedzeń
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020 r.
Uchwała nr 6/R/07 Krajowej Rady PIIB z dnia 21 marca 2007 r.w sprawie uchylenia uchwały PDF Drukuj Email
czwartek, 29 marca 2007

 

Uchwała nr 6/R/07

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 21 marca 2007 r.

w sprawie uchylenia uchwały

 

Na podstawie art. 33 pkt 15 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Uchyla się sprzeczną z prawem – wydaną bez podstawy prawnej – uchwałę nr 294/R/2006 Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 30 września 2006 r. w sprawie zakazu łączenia funkcji w organach MOIIB z wykonywaniem pracy na rzecz MOIIB.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

Uchwałą nr 294/R/2006 z dnia 30 września 2006 r. Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie zakazu łączenia funkcji w organach MOIIB z wykonywaniem pracy na rzecz MOIIB zakazano świadczenia na rzecz izby pracy w ramach umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej o stałym charakterze osobom wchodzącym w skład organów, komisji, zespołów i innych ciał powoływanych przez organy Mazowieckiej OIIB.

 

Jako podstawę podjęcia uchwały Rada wskazała przepis art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. nr 5 poz. 42 z 2001 r.).

 

Powołany w podstawie przepis nie stanowi podstawy do podejmowania jakichkolwiek uchwał. Jest to przepis kompetencyjny, a nie upoważniający.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt. 1 okręgowa rada izby wykonuje zadania samorządu zawodowego na obszarze działania izby, w okresie między zjazdami, w szczególności kieruje działalnością izby. Żaden z przepisów ustawy nie stanowi, że zadaniem samorządu jest stanowienie zakazów określonych w ustawie. Tylko w razie ustawowego upoważnienia możliwe byłoby określanie zakazu naruszającego bierne prawo wyborcze członka izby.

 

Uchwała, stanowiąc o zakazach wkraczających w sferę praw członkowskich gwarantowanych ustawowo, naruszyła podstawowe zasady członkostwa w izbie.

 

Wydanie uchwały bez podstawy prawnej i wkraczającej w sferę praw członkowskich gwarantowanych ustawą, w ocenie Krajowej Rady, w sposób rażący narusza prawo i uchwała taka podlega uchyleniu.

 

Należy przypomnieć, że ustawa enumeratywnie wymienia sytuacje, w których członek izby pozbawiony jest biernego prawa wyborczego do organów samorządu. W katalogu tym nie ma takiej przesłanki jak zatrudnienie w izbie.

 

Już sam fakt podjęcia uchwały bez podstawy prawnej powoduje jej nieważność i konieczność jej uchylenia. Na marginesie należy jednak wskazać, że nawet gdyby uchwała została wydana na podstawie stosownego upoważnienia, to podlegałaby uchyleniu jako niemożliwa do wykonania. Uchwała zawiera zwroty nieostre, uniemożliwiające jej egzekucję. Nie wiadomo, przykładowo, co miałby oznaczać zwrot „umowa cywilnoprawna o stałym charakterze”. W jaki sposób miałoby być ustalane i przez kogo, czy umowa ma, czy też nie ma charakteru stałego? Czy umowa realizowana w ciągu tygodnia jest stała czy, być może, dla uzyskania ciągłości potrzeba innego okresu jej obowiązywania?

 

Nie wiadomo również, co oznacza zwrot „inne ciała”. Z pewnością żaden z organów izby nie jest w stanie powołać do życia żadnego „ciała”.

 

Uchwała jest także merytorycznie wadliwa. Członkami szeregu komisji, powoływanych w izbie i przez organy izby, są pracownicy izby. Wystarczy wskazać komisje egzaminacyjne, komisje inwentaryzacyjne itp. W zaistniałej sytuacji uchwała uniemożliwiałaby pracownikom izby wykonywanie ich obowiązków pracowniczych.

 

Powyższe wskazuje, że także merytorycznie uchwała jest wadliwa, a wręcz szkodliwa dla wykonywania przez izbę obowiązków ustawowych.

 

Należy podkreślić, że wszelkie ograniczenia praw członków muszą być oparte na przepisie ustawy i mogą być regulowane wyłącznie przez Zjazd Krajowy.

 

Mając powyższe na względzie, rozstrzygnięto jak w uchwale.

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa