Uchwała 30/R/05 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały Drukuj
środa, 07 września 2005

Uchwała nr 30/R/05

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały

 

 

Na podstawie art. 33 pkt 15 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Uchyla się sprzeczną z prawem uchwałę nr 78/27/2005 Rady Okręgowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie wyboru delegatów na V Zjazd KUP OIIB na II kadencję KUP OIIB 2006-2009.

 

Uchwałę uchyla się jako niezgodną z art. 9 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

 

Uznaje się, że przyjęcie parytetów branżowych w uchwale określającej zasady wyboru delegatów na obwodowych zebraniach wyborczych narusza zasadę terytorialnej przynależności członków do okręgowej izby - właściwej według miejsca zamieszkania.

 

§ 2.

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010