Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r. > Uchwała nr 23/R/03 - Utrzymująca w mocy uchwałę 18/03 Warmińsko-Mazurskiej OIIB, , z dnia 10 września 2003 r.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała nr 23/R/03 - Utrzymująca w mocy uchwałę 18/03 Warmińsko-Mazurskiej OIIB, , z dnia 10 września 2003 r. PDF Drukuj Email
wtorek, 07 października 2003

Uchwała nr 23/R/03

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 10 września 2003 r.

utrzymująca w mocy uchwałę Nr 18/2003

Warmińsko - Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 24 czerwca 2003 r.

 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.) oraz art.138 § 1 pkt. 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego uchwala się, co następuje:

§ 1.

Utrzymuje się w mocy zaskarżoną uchwałę Nr 18/2003 Warmińsko - Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 24 czerwca 2003 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę wraz z uzasadnieniem zawierającym pouczenie przekazuje się Stronom.

 

UZASADNIENIE

 

Uchwałą Nr 18/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r. Rada Warmińsko - Mazurskiej Okręgowej Rady Inżynierów Budownictwa odmówiła wpisu Pani Grażyny Fiedorowicz na listę członków Warmińsko - Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Z zebranych w sprawie dokumentów jednoznacznie wynika, iż Pani Grażyna Fiedorowicz ma prawo do pełnienia funkcji kierownika laboratorium zakładowego, na podstawie zaświadczenia nr 1/2/90 z dnia 28 grudnia 1990 r. Posiadanie powyżej wskazanego uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika laboratorium zakładowego nie stanowi uprawnienia budowlanego w rozumieniu art. 14 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126 ze zm.). Fakt, iż przepis art. 104 prawa budowlanego przewiduje zachowanie praw nabytych osób, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nie stanowi sam w sobie przesłanki wpisu na listę członków samorządu inżynierów budownictwa osoby, która nie posiada stosownych uprawnień budowlanych (lub nie przedłożyła dokumentów stwierdzających posiadanie takich uprawnień). Powołany przepis stanowi jedynie o tym, że zachowuje się posiadane uprawnienia, lecz tylko tych, które zostały stwierdzone orzeczeniami. Por. Wyrok NSA z dnia 1998.01.28 sygn. akt IV SA 669/96 (LEX nr 43124). Wobec tego nabyte prawo, jeśli nie jest potwierdzone w przewidziany prawem sposób, nie może być podstawą do uzyskania wpisu.

 

Skoro Pani Grażyna Fiedorowicz występując z wnioskiem o wpis na listę członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, nie przedłożyła dokumentów stwierdzających, iż posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, to Rada Warmińsko - Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa miała obowiązek odmówić wpisu.

 

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów nie jest spełniona ustawowa przesłanka, konieczna do wpisania Pani Grażyny Fiedorowicz na listę członków Warmińsko - Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Skoro tak, Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nie znajduje podstaw do uwzględnienia odwołania Strony.

 

Z uwagi na pełną jasność w sprawie Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa orzekła sama, co do istoty sprawy, w trybie art. 138 § 1 pkt 1 KPA w związku z art. 19 ust. 4 ustawy o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

 

Stronie przysługuje prawo wniesienia od niniejszej decyzji skargi bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.

 

 

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa