Uchwała Nr 13/R/03 - W sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego nadawania tytułu rzeczoznawcy, z dnia 16 maja 2003 r. Drukuj
środa, 16 lipca 2003

Uchwała Nr 13/R/03

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 16 maja 2003 r.
w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego

Na podstawie art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 oraz Nr 240, poz. 2052) na wniosek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowym Komisjom Kwalifikacyjnym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały KR PIIB Nr 13/R./03

z dnia 16 maja 2003 r.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
W SPRAWIE NADAWANIA TYTUŁU RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

§ 1.

1. Regulamin określa zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

2. W zakresie nie uregulowanym przepisami regulaminu w postępowaniu kwalifikacyjnym w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego stosuje się przepisy:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126,Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 679 oraz z 2003 r. Nr ..., poz. ... ),

2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z 2002 r. Nr 23, poz.221 i Nr 240, poz. 2052) zwana dalej "ustawą o samorządach zawodowych",

3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz.509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 169, poz. 1387),

4) rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz.38,z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 134 poz.1130),

5) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz.U. Nr 62 poz.565),

6) Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

7) regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

8) regulamin okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 2.

Rzeczoznawcą budowlanym może być osoba, która:

1) korzysta w pełni z praw publicznych,

2) posiada:

a) dyplom ukończenia wyższej uczelni,

b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń oraz co najmniej 10 lat praktyki odbytej po ich uzyskaniu,

c) opinię dwóch rzeczoznawców budowlanych odpowiedniej specjalności.

§ 3.

1. Wydawanie decyzji w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego należy do kompetencji Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. O nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego Krajowa Komisja Kwalifikacyjna orzeka w drodze decyzji, określając zakres, w którym funkcja rzeczoznawcy budowlanego może być wykonywana. Zakres ten nie może wykraczać poza specjalność techniczno-budowlaną objętą uprawnieniami posiadanymi przez rzeczoznawcę.

3. Od decyzji wydanej przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną w pierwszej instancji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Postępowanie wszczęte w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy toczy się w trybie określonym regulaminem dla postępowanie w I instancji.

§ 4.

1. Postępowanie kwalifikacyjne o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego może być przeprowadzone w trybie podstawowym lub przyspieszonym.

2. Przyspieszony tryb postępowania kwalifikacyjnego może dotyczyć rzeczoznawców następujących stowarzyszeń:

1) Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,

2) Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,

3) Stowarzyszenia Elektryków Polskich,

4) Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji,

5) Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych,

6) Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej,

7) Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa, zwanych dalej "stowarzyszeniami", którzy spełniają warunki podane w § 2 pkt 1 i 2 lit.a) i b), a w postępowaniu kwalifikacyjnym w stowarzyszeniu byli opiniowani przez dwóch rzeczoznawców budowlanych odpowiedniej specjalności.

3. Przyspieszony tryb postępowania kwalifikacyjnego dotyczy rzeczoznawców ustanowionych w stowarzyszeniach do dnia 31 grudnia 2002 r.

§ 5.

1. W podstawowym trybie postępowania kwalifikacyjnego osoba zainteresowana nadaniem tytułu rzeczoznawcy budowlanego składa - za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej właściwej dla miejsca zamieszkania tej osoby - wniosek do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,

2) odpis uprawnień budowlanych (bez ograniczeń),

3) opinię dwóch rzeczoznawców budowlanych odpowiedniej specjalności,

4) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

5) życiorys zawodowy,

6) potwierdzenie 10-letniej praktyki zawodowej po uzyskaniu uprawnień budowlanych,

7) dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,

8) kartę osobową. Wzór karty osobowej stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

3. Praktykę zawodową, o której mowa w § 2 pkt 2 lit. b) potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, zawierającym:

1) wyszczególnienie projektów budowlanych, przy których sporządzaniu ubiegający się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego odbywał praktykę zawodową, lub obiektów budowlanych, przy których realizacji odbywał on praktykę zawodową,

2) stwierdzenie okresów praktyki zawodowej z podaniem dat rozpoczęcia i ukończenia praktyki przy poszczególnych projektach lub odpowiednio przy realizacji poszczególnych obiektów budowlanych, z określeniem charakteru wykonywanych czynności,

4. Opinia, o której mowa w § 2 pkt 2 lit.c), powinna zawierać charakterystykę i ocenę działalności zawodowej osoby składającej wniosek oraz określenie zakresu, w którym funkcja rzeczoznawcy może być wykonywana.

§ 6.

1. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna powołuje Specjalistyczny Zespół Kwalifikacyjny w celu sprawdzenia kompletności złożonych dokumentów.

2. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół.

3. W wypadku braków formalnych dokumentów przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej wydaje postanowienie, w którym wzywa osobę składającą wniosek do uzupełnienia braków w określonym terminie. Wzór postanowienia stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

4. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na uzupełnienie braków przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przesyła wniosek wraz z aktami sprawy do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, która wydaje decyzję o odmowie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Wzór decyzji stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.

§ 7.

1. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza z osobą składającą wniosek rozmowę mającą na celu ustalenie zakresu objętego wnioskiem tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

2. Z rozmowy sporządza się protokół.

3. Kompletny wniosek wraz z aktami sprawy przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przesyła do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

§ 8.

1. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna powołuje Specjalistyczny Zespół Kwalifikacyjny w celu rozpatrzenia wniosku Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

2. Z posiedzenia Specjalistycznego Zespołu Kwalifikacyjnego sporządza się protokół.

3. Opinia Specjalistycznego Zespołu Kwalifikacyjnego jest dla Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej podstawą do podjęcia decyzji w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Wzory decyzji w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego stanowią załączniki nr 5 i 6 do regulaminu.

§ 9.

1. W przyspieszonym trybie postępowania kwalifikacyjnego osoba zainteresowana nadaniem tytułu rzeczoznawcy budowlanego składa - za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej właściwej dla miejsca zamieszkania - wniosek do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 7 do regulaminu.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,

2) odpis uprawnień budowlanych (bez ograniczeń),

3) opinię dwóch rzeczoznawców budowlanych uzyskane w postępowaniu kwalifikacyjnym w stowarzyszeniu,

4) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

5) potwierdzenie 10-letniej praktyki zawodowej po uzyskaniu uprawnień budowlanych,

6) odpis świadectwa nadania tytułu rzeczoznawcy stowarzyszenia,

7) dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,

8) kartę osobową.

3. Praktykę zawodową, o której wyżej mowa należy udokumentować w sposób określony w § 5 ust. 3.

§ 10.

1. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna powołuje Specjalistyczny Zespół Kwalifikacyjny w celu sprawdzenia kompletności dokumentów złożonych w trybie przyspieszonym.

2. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół.

3. W wypadku braków formalnych dokumentów przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej wydaje postanowienie, w którym wzywa osobę składającą wniosek do uzupełnienia braków w określonym terminie. Wzór postanowienia stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

4. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na uzupełnienie braków przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przesyła wniosek wraz z aktami sprawy do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, która wydaje decyzję o odmowie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Wzór decyzji stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.

§ 11.

1. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna powołuje Specjalistyczny Zespół Kwalifikacyjny w celu rozpatrzenia wniosku w trybie przyspieszonym.

2. Z posiedzenia Specjalistycznego Zespołu Kwalifikacyjnego sporządza się protokół.

3. Opinia Specjalistycznego Zespołu Kwalifikacyjnego jest dla Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej podstawą do podjęcia decyzji w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Wzory decyzji w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego stanowią załączniki nr 5 i 6 do regulaminu.

§ 12.

1. Podstawą do podjęcia czynności rzeczoznawcy budowlanego stanowi dokonanie: wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych oraz wpisu na listę członków właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa.

2. Wniosek o wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych składa do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Krajowa Komisja Kwalifikacyjna. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 7 do regulaminu. Do wniosku o wpis dołącza się akta postępowania administracyjnego zawierające dokumenty stanowiące podstawę wpisu.

§ 13.

1. Postępowanie kwalifikacyjne jest odpłatne.

2. W podstawowym trybie postępowania kwalifikacyjnego opłata wynosi 25 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U. Nr162, poz.1118 z późn. zm.).

3. W przyspieszonym trybie postępowania kwalifikacyjnego opłata wynosi 15 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U. Nr162, poz.1118 z późn. zm.).

4. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, właściwej do przyjęcia wniosku.

5. Okręgowa Rada Izby Inżynierów Budownictwa jednocześnie ze skierowaniem wniosku przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej przekazuje na rachunek bankowy Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 50% opłaty wniesionej przez osobę składającą wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

§ 14.

Obsługę administracyjną postępowań kwalifikacyjnych w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego w Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zapewnia właściwa Okręgowa Rada Izby Inżynierów Budownictwa, a Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Krajowa Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 15.

1. Za udział postępowaniu kwalifikacyjnym w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego członkowie Specjalistycznych Zespołów Kwalifikacyjnych Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 1,5 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz.1118 z późn. zm.) od jednego wniosku.

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 otrzymuję także osoby wykonujące obsługę administracyjną zespołu kwalifikacyjnego.

3. Członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej z tytułu uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego otrzymują zwrot kosztów według zasad określonych w odrębnych przepisach.

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010