Uchwała nr 16/R/03 - W sprawie znakowania okrągłą pieczęcią urzędową dokumentow wydawanych przez Krajową Izbę i okręgowe izby, z dnia 10 września 2003 r. Drukuj
poniedziałek, 06 października 2003

Uchwała nr  16/R/03

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów  Budownictwa

z dnia 10 września 2003 r.

w sprawie znakowania okrągłą pieczęcią urzędową dokumentów wydawanych przez Krajową Izbę i okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

 

Na podstawie art. 33 pkt 2 i 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zmianami) w związku z artykułem  14 ust. 1 i art. 28 ust. 1 cytowanej ustawy, Statutem PIIB oraz  § 30 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112 poz  13 19) Krajowa Rada uchwala:

 

  1. Organy samorządu zawodowego inżynierów budownictwa działając w ramach swoich ustawowych kompetencji wydają dokumenty, które powinny być opatrzone okrągłą pieczęcią urzędową z wizerunkiem orła.

 

  1. Okrągła pieczęć urzędowa lub jej elektroniczny wizerunek powinien być umieszczany na dokumentach szczególnej wagi, takich jak: świadectwa, decyzje, uchwały i postanowienia. Wykaz takich dokumentów zawiera Załącznik 1 do niniejszej uchwały.

 

  1. Okrągłą pieczęcią urzędową powinny być stemplowane urzędowe odpisy dokumentów wymienionych w pkt. 2 wydawane z akt Izby.

 

  1. Odcisku okrągłej pieczęci urzędowej nie umieszcza się na kopiach dokumentów składanych do akt Biura PIIB oraz na innych pismach wysyłanych z Biur PIIB.

 

  1. Okrągła pieczęć urzędowa powinna być przechowywana w szafie pancernej i powinna znajdować się pod nadzorem jednej upoważnionej osoby.

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej podjęciu.

Załącznik 1

do Uchwały 16/R/03

z dnia 10 września 2003 r.

 

 

 

Wykaz dokumentów wymagających opatrywania pieczęcią urzędową :

 

 

I.                   Uchwały:

1)      Krajowej Rady,

2)      Krajowe Komisji Kwalifikacyjnej,

3)      Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,

4)      Krajowej Komisji Rewizyjnej,

5)      Okręgowej Rady,

6)      Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej,

7)      Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,

8)      Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

podejmowane na podstawie ustawy i w celu jej wykonania.

 

II.                Postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

1)      postanowienie w sprawie przywrócenia terminu do złożenia odwołania lub zażalenia,

2)      postanowienie w sprawie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania lub zażalenia,

3)      postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania ,

4)      decyzja w sprawie umorzenia postępowania,

5)      postanowienie w sprawie kosztów postępowania,

6)      postanowienie w sprawie wznowienia postępowania,

7)      decyzja w sprawie odmowy wznowienia postępowania,

8)      decyzja wydana w wyniku wznowienia postępowania.

 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

1)      postanowienie w sprawie przywrócenia terminu do złożenia odwołania lub zażalenia,

2)      postanowienie w sprawie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania lub zażalenia,

3)      postanowienie o ukaraniu grzywną za zakłócanie przebiegu rozprawy,

4)      postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania,

5)      decyzja w sprawie umorzenia postępowania,

6)      decyzja w sprawie ukarania I instancja,

7)      decyzja w sprawie uniewinnienia I instancja,

8)      decyzja w sprawie zatarcia ukarania I instancja,

9)      postanowienie w sprawie kosztów postępowania,

10)  postanowienie w sprawie wznowienia postępowania,

11)  decyzja w sprawie odmowy wznowienia postępowania,

12)  decyzja wydana w wyniku wznowienia postępowania,

13)  decyzja w sprawie wyznaczenia terminu dodatkowego do zdawania egzaminu,

14)  decyzja w sprawie stwierdzenia utraty uprawnień.

 

KrajowyRrzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

1)      postanowienie w sprawie przywrócenia terminu do złożenia odwołania lub zażalenia,

2)      postanowienie w sprawie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania lub zażalenia,

3)      postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania ,

4)      decyzja w sprawie umorzenia postępowania,

5)      decyzja II instancji – utrzymanie w mocy decyzji I instancji,

6)      decyzja II instancji - uchylająca zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzekająca co do istoty sprawy,

7)      decyzja II instancji - uchylająca zaskarżoną decyzję w całości albo w części i umarzająca postępowanie pierwszej instancji,

8)      decyzja II instancji umarzająca postępowanie odwoławcze,

9)      decyzja II instancji uchylająca zaskarżoną decyzję w całości i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji,

10)  postanowienie w sprawie kosztów postępowania,

11)  postanowienie w sprawie wznowienia postępowania,

12)  decyzja w sprawie odmowy wznowienia postępowania,

13)  decyzja wydana w wyniku wznowienia postępowania.

 

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

1)      postanowienie w sprawie przywrócenia terminu do złożenia odwołania lub zażalenia,

2)      postanowienie w sprawie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania lub zażalenia,

3)      postanowienie o ukaraniu grzywną za zakłócanie przebiegu rozprawy,

4)      postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania,

5)      decyzja w sprawie umorzenia postępowania,

6)      decyzja w sprawie ukarania I instancja,

7)      decyzja w sprawie uniewinnienia I instancja,

8)      decyzja w sprawie zatarcia ukarania I instancja,

9)      decyzja II instancji – utrzymanie w mocy decyzji I instancji,

10)  decyzja II instancji - uchylająca zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzekająca co do istoty sprawy,

11)  decyzja II instancji - uchylająca zaskarżoną decyzję w całości albo w części i umarzająca postępowanie pierwszej instancji,

12)  decyzja II instancji umarzająca postępowanie odwoławcze,

13)  decyzja II instancji uchylająca zaskarżoną decyzję w całości i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji,

14)  postanowienie w sprawie kosztów postępowania,

15)  postanowienie w sprawie wznowienia postępowania,

16)  decyzja w sprawie odmowy wznowienia postępowania,

17)  decyzja wydana w wyniku wznowienia postępowania,

18)  decyzja w sprawie wyznaczenia terminu dodatkowego do zdawania egzaminu,

19)  decyzja w sprawie stwierdzenia utraty uprawnień.

 

III. Postępowanie dyscyplinarne

 

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

1)      postanowienie o wyznaczeniu obrońcy z urzędu,

2)      postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego,

3)      postanowienie w sprawie umorzenia postępowania wyjaśniającego z przyczyn formalnych,

4)      postanowienie w sprawie umorzenia postępowania wyjaśniającego z przyczyn merytorycznych.

 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

1)      postanowienie o wyznaczeniu obrońcy z urzędu,

2)      postanowienie o umorzeniu postępowania,

3)      postanowienie o zawieszeniu postępowania,

4)      postanowienie o zwrocie wniosku do uzupełnienia postępowania wyjaśniającego,

5)      orzeczenie I instancji,

6)      wznowienie postępowania,

7)      odmowa wznowienia postępowania,

 

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

1)      postanowienie o wyłączeniu rzecznika i postanowienie o przekazaniu sprawy rzecznikowi innej izby,

2)      postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego,

3)      postanowienie w sprawie umorzenia postępowania wyjaśniającego z przyczyn formalnych,

4)      postanowienie w sprawie umorzenia postępowania wyjaśniającego z przyczyn merytorycznych,

5)      postanowienie o przedłużeniu postępowania wyjaśniającego.

 

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

1)      postanowienie o wyznaczeniu obrońcy z urzędu,

2)      postanowienie o wyłączeniu rzecznika  i postanowienie o przekazaniu sprawy rzecznikowi innej izby,

3)      postanowienie o przedłużeniu postępowania wyjaśniającego,

4)      postanowienie o umorzeniu postępowania,

5)      postanowienie o zawieszeniu postępowania,

6)      postanowienie o zwrocie wniosku do uzupełnienia postępowania wyjaśniającego,

8)      postanowienie o wyłączeniu sędziego,

9)      orzeczenie I instancji,

10)  orzeczenia/postanowienia II instancyjne ,

11)  wznowienie postępowania,

12)  odmowa wznowienia postępowania.

IV. Postępowanie w sprawach nadawania uprawnień budowlanych

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

1)      decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych,

2)      postanowienie o nałożeniu obowiązku usunięcia wskazanych braków wniosku w określonym terminie,

3)      decyzja odmawiająca nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzania egzaminu,

4)      decyzja odmawiająca nadania uprawnień budowlanych po przeprowadzaniu egzaminu.

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

1)      decyzja II instancji w sprawie nadania uprawnień budowlanych,

2)      decyzje wydawane w trybach nadzwyczajnych w sprawie nadania uprawnień budowlanych,

3)      postanowienie II instancji w sprawie nałożenia obowiązku usunięcia wskazanych braków wniosku w określonym terminie.

 

V. Postępowanie w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

1)      decyzja o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego,

2)      decyzja odmawiająca nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

 

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010